3/ZPU2/2022

Dodane przez magdalena.kryp… - 23/05/2022 - 13:27
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia „Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji(część II szkolenia)”.

Szkolenie „Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji(część II szkolenia)” kierowane jest do nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym. Szkolenie będzie składać się z dwóch części – części I - I stopnia artykulacji (8 uczestników) trwającej 7 godzin zegarowych oraz części II - II stopnia artykulacji (tych samych 8 uczestników), również trwającej 7 godzin zegarowych.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.


Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Termin / okres wykonania zamówienia:
Wrzesień 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1;
Dział:
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
222
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 32, magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 27.05.2022 r. na adres
mailowy: magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl