ABTT.081.1.2021.03.01

Dodane przez btt - 10/05/2022 - 11:25
Krótki opis zapytania:
Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych profilu lipidowego, morfologii ogólnej, albuminy, transferryny, prealbuminy i białka CRP we krwi ludzkiej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dojazd do instytucji zlokalizowanych na terenie Białegostoku ( cztery razy), pobranie krwi od 150 osób oraz wykonanie w pobranej krwi oznaczeń laboratoryjnych profilu lipidowego, morfologii ogólnej, albuminy, transferryny, prealbuminy i białka CRP.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny
Termin / okres wykonania zamówienia:
maj-wrzesień 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
(85) 686 5122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Transferu Technologii
Wypełniony i podpisane formularz rozeznania cenowego należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail: btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania pliku należy przesłać po zakończeniu składania formularzy (17.05.2022 r. po godz. 12.00).
Pokój numer:
204
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.