ARE.0601/COFUND/ImPRESS/5/2022

Dodane przez dre - 06/05/2022 - 12:16
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji dla członków spotkania PhD Seminar Session w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową", akronim: ImPRESS nr 754432.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji dla członków spotkania PhD Seminar Session w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową", akronim: ImPRESS nr 754432.
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Obiad w restauracji na 43 osób dnia 20 maja 2022 r.
z okazji spotkania PhD Seminar Session w ramach projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowany w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w Programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowany przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wymagania dotyczące obiadu składającego się z dwóch rodzajów menu do wyboru podczas obiadu:
- pierwsze danie – zupa mięsna lub wegetariańska,
- drugie danie mięsne (z wykluczeniem mięsa mielonego i w panierce) lub danie wegetariańskie + dodatki skrobiowe + warzywa/surówki
- ciepłe i zimne napoje 0,5 l/os (soki owocowe - 2 rodzaje do wyboru, woda gazowana i woda niegazowana)
Zamawiający przekaże Oferentowi 3 dni przed ostateczną liczbę gości.

Oferta musi zawierać propozycję dwóch rodzajów menu.
Zamawiający przekaże Oferentowi na 3 dni przed spotkaniem liczbę posiłków mięsnych i liczbę posiłków wegetariańskich.

Wymagania stawiane Oferentom:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych/organizacji obiadu w restauracji wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
3) Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego).
4) Propozycja dwóch rodzajów menu.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

Ofertę Oferent składa na załączonym formularzu ofertowym.
Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usługi;
3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania;
4) zapewnienia podczas obiadu obsługi kelnerskiej posługującej się językiem angielskim.

Miejsce realizacji usługi:
Restauracja znajdująca się nie dalej niż w promieniu 1000 m od Pałacu Branickich. Posiłek powinien być podany na osobnej sali lub wydzielonej przestrzeni.

Kryteria oceny:
najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 60%,
odległość restauracji od Pałacu Branickich: 40%
Termin / okres wykonania zamówienia:
20.05.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
228
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Wróblewska-Rećko (ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl)
Telefon kontaktowy:
+48857485463
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik do zapytania ofertowego),
c) propozycję dwóch menu (mięsne i wegetariańskie).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych negocjacji (np. jeśli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę),
  • pozostawienia bez rozpatrzenia oferty złożonej po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika),
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
  • zmiany liczby uczestników na 1 dzień przed wykonaniem usługi,
  • płatność nastąpi za faktyczną liczbę wydanych posiłków,
  • dopuszcza się zamówienia uzupełniające.