AZP.25.2.9.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 29/04/2022 - 11:47
Krótki opis zapytania:
Przeprowadzenie wizyty studyjnej w centrum protetyczno - edukacyjnym w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej Wykonawcy.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 • I. Przedmiotem zamówienia:
 1. Przeprowadzenie wizyty studyjnej w centrum protetyczno - edukacyjnym w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej Wykonawcy.
 2. Wizyta studyjna obejmuje 5-dniowy pobyt studentów/studentek w centrum protetyczno-edukacyjnym, a opierać się będzie na programie dydaktycznym zaprojektowanym specjalnie dla studentów UMB.
 3. Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 • II. Dokładny opis tematyki wizyty studyjnej:
 1. Zakres merytoryczny programu: wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej, wykorzystanie możliwości systemu CAD CAM, które nie są powszechnie stosowane w Polsce.
 2. Ramowy program wizyty obejmuje wykonanie wirtualnych projektów prac takich jak:
  1. Most protetyczny 3 punktowy wsparty na implantach protetycznych wraz z wykonawstwem łączników indywidualnych i zastosowaniem baz tytanowych;
  2. Szablon chirurgiczny implantoprotetyczny;
  3. Proteza szkieletowa w technologii CAD/CAM.
 3. Uczestnicy wizyty studyjnej zostaną zapoznani z aspektami funkcjonowania firmy Wykonawcy.
 4. Realizacja wizyty studyjnej umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania techniki CAD-CAM na poziomie zaawansowanym.
 5. Efektem wizyty będzie także kształtowanie wśród beneficjentów postawy otwartości i chęci poznawania najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
 • III. Sposób realizacji wizyty studyjnej:
 1. W wizycie studyjnej uczestniczyć będzie 10 osób (1 grupa) w wymiarze: 5 dni roboczych x 8 godzin dydaktycznych.
 2. W zależności od potrzeb, w wizycie studyjnej może uczestniczyć również opiekun z ramienia UMB koordynujący całą wizytę studyjną. Obecność opiekuna nie jest obowiązkowa i zostanie zgłoszona do 3 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. Uczestnictwo opiekuna w wizycie studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym jest bezpłatne.
 3. Liczebność grupy może zostać pomniejszona o maksymalnie 3 osoby; w przypadku zmiany liczebności grupy Wykonawca zostanie poinformowany do 3 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM. Program wizyty studyjnej zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu dwóch dni po podpisaniu umowy.
 5. Wykonawca zapewni uczestnikom salę/sale wyposażoną/e w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wizyty studyjnej, kompatybilny i/lub współpracujący w pełni ze sprzętem, którym dysponuje UMB, tj. skaner Arti S600, oprogramowanie do projektowania prac protetycznych Zirkonzahn, frezarka CAM - M1 heavy-wet.
 6. Wykonawca w pierwszym dniu wizyty studyjnej przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenie wizyty studyjnej oraz mogą okazać się przydatne uczestnikom po jej zakończeniu. Dodatkowa kopia materiałów szkoleniowych w formie papierowej zostanie przekazana Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończonej wizycie studyjnej.  Materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne uwzględnią stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji wizyty studyjnej.
 8. Wykonawca przekaże uczestnikom dyplomy/zaświadczenia o odbyciu wizyty studyjnej obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM, a Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
 9. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, w ciągu 7 dni po zakończonej wizycie studyjnej:
   1. oryginał listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
   2. oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
   3. kserokopie zaświadczeń/dyplomów o odbyciu wizyty studyjnej wydanych wszystkim uczestnikom;
   4. oryginał listy odbioru zaświadczeń/dyplomów o odbyciu wizyty studyjnej w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
 10.  Działania informacyjno-promocyjne

Wykonawca umieści na programie, liście obecności, liście odbioru materiałów szkoleniowych, dyplomach/zaświadczeniach o odbyciu wizyty studyjnej, liście odbioru zaświadczeń/dyplomów o odbyciu wizyty studyjnej, protokole odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie wizyty studyjnej i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 • dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.
 • IV. Miejsce wizyty studyjnej

Wizyta studyjna realizowana będzie w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, tj. w centrum protetyczno-edukacyjnym w siedzibie producenta/dystrybutora technologii CAD/ CAM w dziedzinie protetyki stomatologicznej, dysponującym zapleczem sprzętowym kompatybilnym i/lub współpracującym w pełni ze sprzętem, którym dysponuje UMB, tj. skanerem Arti S600, oprogramowaniem do projektowania prac protetycznych Zirkonzahn, frezarką CAM - M1 heavy-wet.

 • V. Planowany termin realizacji usługi:

16-20.05.2022 rok;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • VI. Czas trwania wizyty studyjnej / godziny zajęć
 1. Wizyta studyjna zostanie zrealizowana w roku akademickim 2021/22, w okresie 16-20.05.2022.
 2. Wymiar zajęć: 5 dni roboczych x 8 godzin dydaktycznych.
 3. Wymiar godzinowy wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM wyniesie 40 godz. dydaktycznych.
 1. Planowana liczba uczestników:

10 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (kierunku Techniki Dentystyczne oraz kierunku Lekarsko-Dentystycznego); w wizycie studyjnej może uczestniczyć 1 opiekun z ramienia UMB koordynujący całą wizytę studyjną. Obecność opiekuna nie jest obowiązkowa i zostanie zgłoszona do  3 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej Uczestnictwo opiekuna w wizycie studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym jest bezpłatne.

Liczebność grupy może zostać pomniejszona o maksymalnie 3 osoby;  w przypadku zmiany liczebności grupy Wykonawcza zostanie poinformowany w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w wizycie studyjnej.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy
 1. Dysponowanie zapleczem infrastrukturalnym umożliwiającym przeprowadzenie wizyty studyjnej dla co najmniej 10 uczestników na stanowiskach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie sterujące do zestawu CAD-CAM oraz współpracujący z oprogramowaniem następujący sprzęt: skaner, podstawę do skanera, stolik dający możliwość skanowania modeli w zwarciu centralnym, frezarkę. Sprzęt musi być kompatybilny i/lub współpracujący w pełni ze sprzętem, którym dysponuje UMB, tj. skanerem Arti S600, oprogramowaniem do projektowania prac protetycznych Zirkonzahn, frezarką CAM - M1 heavy-wet).
 2. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w organizacji wizyt studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmujących wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM;
 3. Posiadanie doświadczenia w zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM.

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz zaplecza infrastrukturalnego.

 1. Wymagania wobec trenerów:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego w zakresie technik dentystycznych lub
 2. posiadanie certyfikatu umożliwiającego prowadzenie zajęć z obsługi CAD-CAM;
 3. posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu oprogramowania CAD-CAM

Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla trenerów oświadczeniem na formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczeń przez trenerów wskazanych do przeprowadzenia wizyt studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmujących wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM.

Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1 : cena brutto za wykonanie zamówienia – 60%,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 60 pkt

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 60

Gdzie:

 CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

 CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,

 60 – maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 60%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:

Cenę jednostkową za jednego uczestnika
Cenę za całość zamówienia (10 uczestników)
Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestniczek biorących udział w szkoleniu.

Kryterium 2: liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmujących wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM – 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 40 pkt.

Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie w liczbie zorganizowanych wizyt studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmujących wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM, w następujący sposób:

1 wizyta studyjna – 0 pkt;
2 wizyty studyjne – 10 pkt;
3 wizyty studyjne – 20 pkt;
4 wizyty studyjne – 30 pkt;
5 wizyt studyjnych i więcej – 40 pkt;


W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych wizyt studyjnych Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przeprowadził żadnej i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Wizyta studyjna zostanie zrealizowana w roku akademickim 2021/22, w okresie 16-20.05.2022. 2. Wymiar zajęć: 5 dni roboczych x 8 godzin dydaktycznych. 3. Wymiar godzinowy wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM wyniesie 40 godz. dydaktycznych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa- Olkowska; Kamila Kartaszow
Telefon kontaktowy:
48 85 748 56 32 ; 85 686 51 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertą należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem:
"OFERTA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE JEDNEJ WIZYTY STUDYJNEJ W CENTRUM PROTETYCZNO-EDUKACYJNYM, OBEJMUJĄCEJ WYKONAWSTWO PRAC Z IMPLANTOLOGII CYFROWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAD-CAM, DLA STUDENTÓW UMB."
AZP.25.2.9.2022 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.05.2022 GODZ. 10:00.
Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do UMB. Oferty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: osobiście lub za pośrednictwem operator pocztowego do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.