2/ZPU2/2022

Dodane przez magdalena.kryp… - 27/04/2022 - 09:38
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przygotowania i przeprowadzenia "Wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM"
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi przygotowania i przeprowadzenia "Wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM"stomatologicznym”.

W wizycie studyjnej weźmie udział 10 studentów/studentek kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz kierunku Techniki Dentystyczne prowadzonych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB. Wizyta studyjna obejmuje 5-dniowy pobyt studentów/studentek w centrum protetyczno-edukacyjnym, a opierać się będzie na programie dydaktycznym zaprojektowanym specjalnie dla studentów UMB.

Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin / okres wykonania zamówienia:
16-20.05.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1;
Dział:
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
222
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 32, magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 29.04.2022 r. na adres
mailowy: magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Pokój numer:
222