ABTT.081.1.2021.02.02

Dodane przez btt - 22/04/2022 - 07:19
Krótki opis zapytania:
Ocena histopatologiczna modelu 3D nabłonka jamy ustnej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie ocen histopatologicznych wraz z analizą i interpretacją uzyskanych wyników związanych z oceną potencjału drażniącego związków aktywnych w kontakcie modelem tkankowym błony śluzowej jamy ustnej  w odniesieniu do kontroli. Badanie dotyczy 20 prób.
Etapy badania:
1. Wykonanie bloczków parafinowych oraz szkiełek histologicznych w barwienie HE.
2. Wykonanie ocen histopatologicznych w barwieniu hematoksylina-eozyna z analizą skalarną nasilenia zmian.
3. Wykonanie skanów histologicznych preparatów i zdjęć.

4. Wykonanie analiz statystycznych.
5. Przygotowanie protokołu metodyki i wyników badań wraz z analizą i interpretacją wyników w języku polskim lub angielskim (z uwzględnieniem możliwości spotkania celem omówienia).

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny
Termin / okres wykonania zamówienia:
maj-czerwiec 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
(85) 686 5122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Transferu Technologii
Wypełniony i podpisane formularz rozeznania cenowego należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail: btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania pliku należy przesłać po zakończeniu składania formularzy (28.04.2022 r. po godz. 12.00).
Pokój numer:
204
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.