AGU.304.13.2022

Dodane przez aleksandra.was… - 28/03/2022 - 07:02
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.13.2022 na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi badań typu „Oxygen consumption assay”.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie badań typu „Oxygen consumption assay” w dostarczonej krwi pełnej z myszy metodami wizualizacji i pomiaru zużycia tlenu cząsteczkowego w mitochondriach płytek krwi w czasie rzeczywistym wraz z opracowaniem wyników przy zastosowaniu metod statystycznych dla 59 próbek.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia badań w standardzie umożliwiającym opublikowanie ich w recenzowanych czasopismach naukowych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaraportowania tych wyników w postaci opracowanej metodami statystyki matematycznej.

Dodatkowe informacje:

1.      Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.13.2022

2.      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

3.      Ofertę należy podpisać.

4.      Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.13.2022

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
14 dni od daty dostarczenia próbek
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Chemii Fizycznej ul. Adama Mickiewicza 2a , 15-222 Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Karol Kramkowski, email: karol.kramkowski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48 85 748 57 11
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.13.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.