AZP.25.2.5.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 10/03/2022 - 08:23
Krótki opis zapytania:
Usługa transportu dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) - Białystok
Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór Wykonawcy usługi transportowej dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) zakwalifikowanych do udziału w projekcie Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) – Białystok

 1. Liczba wyjeżdżających: 24 studentów UMB w podziale na 2 grupy:
 • grupa I – 12 osób
 • grupa II – 12 osób

Uwaga: zakłada się możliwość niewielkich zmian liczebności grup (maksymalnie +/- 3 osoby). Dokładną liczebność dwóch grup Zamawiający poda Wykonawcy z chwilą podpisania umowy.

 1. Termin wyjazdu
 • usługa realizowana w terminie 15 – 28 maja 2022 r.,
 • terminy wyjazdu i powrotu powinny umożliwić osobom wyjeżdżającym pobyt w miejscu docelowym tj. w Pampelunie 3 kolejne dni robocze + 2 dni na dojazd,
 • dopuszczalne terminy wyjazdu i powrotu grupy I:
 • wyjazd 15.05.2022 - powrót 19.05.2022, lub
 • wyjazd 16.05.2022 - powrót 20.05.2022, lub
 • wyjazd 17.05.2022 - powrót 21.05.2022

 

 • dopuszczalne terminy wyjazdu i powrotu grupy II:
 • wyjazd 22.05.2022 - powrót 26.05.2022, lub
 • wyjazd 23.05.2022 - powrót 27.05.2022, lub
 • wyjazd 24.05.2022 - powrót 28.05.2022

 

Dokładny plan podróży tj. daty i godziny wyjazdu i powrotu studentów I i II grupy muszą być podane Zamawiającemu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem licząc od dnia wyjazdu każdej z grup.

 1. Miejsce docelowe: Pampeluna (prowincja Nawarra) – Hiszpania.
 • Dopuszczalne środki transportu w obie strony:
 • autokar, bus, transport publiczny (bilety) na trasie Białystok - Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin,
 • samolot na trasie lotnisko/port lotniczy Polska - lotnisko w Hiszpanii/ kraju UE - lotnisko w Pampelunie (dopuszczalne dwie przesiadki - jedna na trasie wylotu i jedna na trasie przylotu)
 • samolot na trasie lotnisko/port lotniczy Polska - lotnisko w Hiszpanii/ dworzec kolejowy w Hiszpanii (te same miasto) - Pampeluna dworzec kolejowy (Zamawiający dopuszcza dworzec kolejowy położny w odległości nie większej niż 400 km od Pampeluny).
 • Dopuszczalne miejsca wylotu/ przelotu/ przylotu/ przyjazdu:
 • w Polsce Zamawiający dopuszcza Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin,
 • Lotnisko w Hiszpanii/ kraju UE (Zamawiający dopuszcza lotniska położne w odległości nie większej niż 500 km od Pampeluny),
 • Port lotniczy w Pampelunie/ dworzec kolejowy w Pampelunie.
 1. Czas trwania podróży i godziny przyjazdu/ przylotu na miejsce docelowe:
 • całkowity czas podróży z miejsca wyjazdu do miejsca docelowego nie powinien przekroczyć 18 godzin (warunek dotyczy również podróży powrotnej)
 • przylot/ przyjazd do Pampeluny maksymalnie do godz. 23.00.
 1. Bagaż: opłata za autokar/ bus/ transport publiczny/ samolot powinna zawierać możliwość przewiezienia przez każdego pasażera bagażu podręcznego i co najmniej 1 sztuki bagażu rejestrowego wg standardowych wymagań linii lotniczych.
Kryteria oceny:
3. Kryteria oceny ofert:
 Wykonawca poda w Formularzy ofertowym (Załącznik 1) cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w PLN, w tym cenę w przeliczeniu na 1 osobę.
 Wykonawca w cenie usługi zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Cena ofertowa: 100%
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, złoży ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom określonym przez Zamawiającego. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (w ofertach dodatkowych Wykonawcy nie będą mogli zaoferować ceny wyższej niż w ofertach pierwotnych)
Termin / okres wykonania zamówienia:
2) Termin wyjazdu  usługa realizowana w terminie 15 – 28 maja 2022 r.,  terminy wyjazdu i powrotu powinny umożliwić osobom wyjeżdżającym pobyt w miejscu docelowym tj. w Pampelunie 3 kolejne dni robocze + 2 dni na dojazd,  dopuszczalne terminy wyjazdu i powrotu grupy I: • wyjazd 15.05.2022 - powrót 19.05.2022, lub • wyjazd 16.05.2022 - powrót 20.05.2022, lub • wyjazd 17.05.2022 - powrót 21.05.2
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zamówień Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Malinowska, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy:
85 748 55 50, 85 748 56 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Usługa transportu dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) – Białystok, nr AZP.25.2.5.2022 - Nie otwierać przed dniem 18.03.2022, godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.