ARE.611.2.3.2022

Dodane przez dre - 25/02/2022 - 09:34
Krótki opis zapytania:
wyłonienie Wykonawców usługi polegającej na wykonaniu ocen treści medycznych w procesie weryfikacji treści pod kątem wiarygodności w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zleceniodawca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

www.umb.edu.pl, e-mail: dre@umb.edu.pl

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 11 ust. 5 pkt 1).
 2. Zleceniodawca nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
 3. Zleceniodawca nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie zleceniobiorców - ekspertów do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu maksymalnie 4000 ocen treści medycznych w procesie weryfikacji treści pod kątem wiarygodności.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poszukuje ekspertów z następujących dziedzin medycyny:

-      kardiologia – trzech ekspertów,

-      choroby zakaźne  - trzech ekspertów  

-      choroby wewnętrzne  - dwóch ekspertów.

Za eksperta zostanie uznany lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych oraz z doświadczeniem klinicznym (czas pracy w danej specjalizacji wynoszący min. 5 lat, obejmujący również okres w trakcie specjalizacji).

 

Informacja wiarygodna to taka, która wzbudza zaufanie i jest postrzegana jako zgodna z prawdą wg aktualnej wiedzy medycznej opartej na faktach (Evidence Based Medicine).

Przez treść medyczną rozumie się tekst zawierający informację z zakresu medycyny.

Dziedziny medycyny, w ramach których oceniane będą treści medyczne to: kardiologia, choroby wewnętrzne  oraz choroby zakaźne.

 

Wykonywanie oceny:

 1. Zleceniodawca wyśle do oceny każdemu ze Zleceniobiorców do 500 treści o tematyce medycznej.
 2. Jedna treść medyczna będzie składała się z trzech następujących po sobie zdań wybranych z artykułów internetowych o tematyce medycznej.
 3. Treści medyczne będą udostępniane Zleceniobiorcom przez Zleceniodawcę na platformie powstałej w ramach projektu.
 4. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcom wsparcie merytoryczne i ewentualne szkolenie w zakresie metodologii oceny treści medycznych.
 5. Maksymalny czas oceny treści medycznej przez Zleceniobiorcę, od czasu przekazania przez Zleceniodawcę, wynosi 1 miesiąc od dnia jej otrzymania.
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany do zakończenia przekazywania  treści medycznych Zleceniobiorcom najpóźniej jeden miesiąc przed zakończeniem wykonania usługi.
 7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wykonania wszystkich ocen nie później niż do 31.10.2022r.
 8. Kontrola postępu działania i odbiór analiz przez Zleceniodawcę będzie odbywała się w odstępach jednomiesięcznych. Ocenie będzie podlegała liczba ocenionych treści przez jednego Zleceniobiorcę, czas w jakim oceniał treści oraz zgodność oceny jednej treści wykonanych przez wybranych przez Zleceniodawcę Zleceniobiorców.

 

 1. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, dalej projekt INFOTESTER.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Zamawiający - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Partner), Sience4People sp. z o.o. (Lider), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Partner), dalej jako Konsorcjum, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

 1. Metoda rozliczania ze Zleceniobiorcami:
 1. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, jeśli oceny były wykonywane. Zleceniobiorca do 5 dnia każdego miesiąca wystawi rachunek/fakturę za miesiąc poprzedni.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołączyć do każdego rachunku/faktury podpisany przez Zleceniobiorcę wykaz wykonanych ocen stanowiący załącznik nr 1 do umowy, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zleceniodawcy.
 3. Płatność rachunku/faktury będzie następować w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonywana.
 1. Obowiązki Zleceniobiorców w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Zleceniobiorcy zostanie udzielone zamówienie na okres od 09.03.2022r. do 31.10.2022r. 

 1. Zakaz powiązań
 1. Zamówienie może zostać udzielone osobie nie powiązanej osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Liderem projektu - Science4People sp. z o.o., Partnerem projektu - Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym,  Science4People sp. z o.o., Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  w/w podmiotów  lub  osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może  budzić  uzasadnione wątpliwości,  co  do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności  pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Zleceniodawca wykluczy z udziału w postępowaniu Zleceniobiorcę niespełniającego przesłanek wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona.

3.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do załączenia oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się lekarze medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych oraz z doświadczeniem klinicznym (czas pracy w danej specjalizacji wynoszący min. 5 lat, obejmujący również okres w trakcie specjalizacji).
 2. Zleceniobiorcy, w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 1 powyżej, składają wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
 3. Zleceniodawca dokona oceny spełniania przez Zleceniobiorców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 2.
 4. Zleceniobiorca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie do celów ubezpieczeniowych oraz oświadczenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zleceniodawca dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 07.03.2022 r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą

Zleceniobiorca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu ze Zleceniobiorcami:

Upoważnionym do kontaktu ze Zleceniobiorcami jest dr Małgorzata Chlabicz, e-mail: malgorzata.chlabicz@umb.edu.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Zleceniobiorcę, a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości e-mail.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt VI.1
 4. oświadczenie do celów ubezpieczeniowych oraz oświadczenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania

 

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 1. Oferta powinna wskazywać cenę brutto za wykonanie oceny treści o tematyce medycznej.
 2. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zleceniodawca jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
 5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
 6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zleceniodawca wzywa Zleceniobiorców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zleceniodawcę ofert dodatkowych.
 7. Zleceniobiorcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

12.Wybór Zleceniobiorcy

 1. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zleceniodawcę terminie.
 2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
 3. Jeżeli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

13.Podstawy unieważnienia postępowania

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zleceniodawca może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 2. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zleceniodawca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. środki, które Zleceniodawca zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.

 

14.Wzór umowy

 1. Umowa z wybranym Zleceniobiorcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Złożenie przez Zleceniobiorcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
 3. Umowa z wybranym Zleceniobiorcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę.
Kryteria oceny:
XII. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert
1. Zleceniodawca dokona wyboru Zleceniobiorców zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga procentowa 100%
W ramach tego kryterium oferta Zleceniobiorcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zleceniodawca przyzna Zleceniobiorcy punkty na podstawie informacji podanych przez Zleceniobiorcę w formularzu ofertowym. Oferta Zleceniobiorcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = -------------- x 100 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Zleceniobiorcy,
Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),
100 pkt – waga kryterium.
2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zleceniodawcę zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta Zleceniobiorcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zleceniodawcę za najkorzystniejszą.
Termin / okres wykonania zamówienia:
09.03.2022-31.10.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Małgorzata Chlabicz
Telefon kontaktowy:
85 68 65 371
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
2022/03/07, 15:00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zleceniodawca dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 07.03.2022 r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.