TZ.220.16.2022.ZO.6

Dodane przez DzialZaopatrze… - 22/02/2022 - 12:02
Krótki opis zapytania:
Modyfikacja opisu i zmiana terminu składania ofert Dostawa ekranów akustycznych wolnostojących
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załącznikach

Kryteria oceny:
CENA+GWARANCJA
Termin / okres wykonania zamówienia:
DO 70 DNI
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 262, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Zadykowicz, kamil.zadykowicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85-68-65-136
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
KANCELARIA OGÓLNA
UL.KILIŃSKIEGO 1
15-089 BIAŁYSTOK
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.