ABTT.081.1.2021

Dodane przez btt - 14/02/2022 - 13:58
Krótki opis zapytania:
Ocena działania drażniącego postaci leku w warunkach in vitro z wykorzystaniem modelu 3D nabłonka jamy ustnej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i wykonanie doświadczeń oraz analiza i interpretacja uzyskanych wyników związanych z oceną potencjału drażniącego na modelu tkankowym Skin Ethic (HOE-5) 6 formulacji w odniesieniu do kontroli. Badanie ma zostać wykonane w dwóch etapach:

etap 1: ocena działania drażniącego 6 formulacji w 1 stężeniu w odniesieniu do 2 kontroli (zgodnie z protokołem SKinEthic: 30% rozcieńczeniu w medium) w 1 punkcie czasowym tj. 60 min; zebranie i przesłanie na UMB materiału do oznaczeń czynników pro-zapalnych.

etap 2: ocena działania drażniącego 2 formulacji (1 z substancją aktywną + kontrola placebo) wytypowanych w oparciu o wyniki z etapu 1 w 1 stężeniu j.w. w trzech punktach czasowych względem 2 kontroli; zebranie i przesłanie na UMB materiału do oznaczeń czynników pro-zapalnych oraz modelu utrwalonej tkanki do analizy histopatologicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
856865122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Biuro Transferu Technologii
Pokój numer:
204
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.