AZP.25.2.2.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 11/02/2022 - 08:40
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie dwóch wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjenta w podeszłym wieku. Na podstawie przygotowanego scenariusza przez trenera, zostanie omówiony i przeanalizowany przypadek medyczny odgrywany przez pacjenta symulowanego.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji „Praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych”

Usługa finansowana z budżetu projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie dwóch wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjenta w podeszłym wieku. Na podstawie przygotowanego scenariusza przez trenera, zostanie omówiony i przeanalizowany przypadek medyczny odgrywany przez pacjenta symulowanego.

Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.

Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby: Odgrywanie roli pacjenta w podeszłym wieku podczas zajęć w zespołach interdyscyplinarnych z uczestnikami projektu (studentami UMB) na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych, udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na robienie zdjęć podczas zajęć do celów promocyjnych projektu. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca obowiązkowo zapozna się i nauczy przygotowanego wcześniej scenariusza klinicznego.

Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawców: pełna dyspozycyjność w okresie planowanych zajęć.

Zamawiający informuje, że na realizację usługi posiada środki w wysokości umożliwiającej jej realizację w maksymalnej cenie 56 zł brutto za godzinę (cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy).

2. Planowane terminy i miejsce realizacji usługi:

  1. Zamawiający planuje realizację trzech praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentami symulowanym.
  2. Realizacja zajęć praktycznych dla I, II i III grupy uczestników projektu powinna zostać zrealizowana w okresie: marzec - czerwiec 2022 (w dniach: piątek – godziny popołudniowe, sobota – godziny przedpołudniowe – ogółem 6 godz. dydaktycznych dla każdej z trzech grup):
  3. Dokładne terminy i godziny szkolenia określone zostaną przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 10 dni przed datą ich rozpoczęcia dla każdej z trzech grup.
  4. Wykonawca zastrzega możliwość zmiany wcześniej ustalonego terminu i godzin o czym poinformuje Wykonawcę na 3 dni przed planowanym terminem realizacji usługi.
  5. Miejsce realizacji usługi: zajęcia realizowane będą w siedzibie UMB, Sala nr 208 (Pałac Branickich, prawe skrzydło, I piętro), Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1.

 

3. Planowana liczba godzin przypadających na jednego Wykonawcę.

Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji usługi odbędzie się łącznie 18 godzin dydaktycznych z pacjentami symulowanymi. Zajęcia zostaną zrealizowane przy udziale maksymalnie 2 Wykonawców odgrywających role pacjenta symulowanego. Wykonawcy będą realizować od minimum 6 godzin do 18 godzin. O obciążeniu godzinami dydaktycznymi poszczególnych Wykonawców realizowanych zgodnie z określonym scenariuszem, w każdym przypadku decydować będzie Koordynator zadania.

4. Opis grupy Wykonawców.

Zamawiający zamierza zatrudnić w sumie maksymalnie 2 osoby w wieku 24 – 60 lat.

Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe medyczne, udział w zajęciach ze studentami w roli pacjenta symulowanego w wymiarze co najmniej 4 godziny w ciągu ostatnich dwóch lat (tj. w latach 2020-2021).

 

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena za realizację usługi – 70%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2) wykształcenie Wykonawcy - 30%
- ukończone studia medyczne, kierunek lekarski - 30 pkt;
- ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski - 10 pkt;
Posiadane wykształcenie należy podać w formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) - 70%
- wykształcenie wykonawcy (WW) - 30%
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU = (CN / CR) x 70, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena.
4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób:
WW = (WR/WN) x 30, gdzie:
WN – najwyższa liczba punktów za wykształcenie w otrzymanych ofertach,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.


5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru:
P = CU + WW
W przypadku, gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takim samym bilansie ceny (najniższej) i innych kryteriów oceny ofert - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Termin / okres wykonania zamówienia:
1)Zamawiający planuje realizację trzech praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentami symulowanym. 2)Realizacja zajęć praktycznych dla I, II i III grupy uczestników projektu powinna zostać zrealizowana w okresie: marzec - czerwiec 2022 (w dniach: piątek – godziny popołudniowe, sobota – godziny przedpołudniowe – ogółem 6 godz. dydaktycznych dla każdej z trzech grup):
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna PIŁASZEWICZ; Kamila KARTASZOW
Telefon kontaktowy:
48 85 748-56-50; 48 85 686 51 37.
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym.

Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę na leży złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego , 15-089 Białystok z dopiskiem: "Oferta na Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji „Praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych”. AZP.25.2.2.2022 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.02.2022r., godz. 10:00. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do UMB. Oferty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę, należy złożyć: osobiście, lub za pośrednictwem operatora pocztowego e Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego , 15-089 Białystok.