AGU.304.7.2022

Dodane przez aleksandra.was… - 02/02/2022 - 06:52
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.7.2022 na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi badań okresowych zwierząt zgodnie z wytycznymi FELASA.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Listy monitorowanych patogenów wraz z metodą diagnostyczną :

 

1) Monitoring zdrowia myszy, profil kwartalny, wg aktualnych wytycznych FELASA

Serologia: Mouse hepatitis virus MHV, Mouse rotavirus EDIM, Murine norovirus MNV, Minute virus of mice MVM, Mouse parvovirus MPV, Theiler’s murine encephalomyelitisvirus TMEV, Rodentibacter pneumotropicus

PCR: Helicobacter spp

Bakteriologia: Streptococcus, szczepy ß-hemolityczne, Streptococcus pneumoniae, Rodentibacter pneumotropicus

Mikroskopia: endopasożyty, ektopasożyty

 

2) Monitoring zdrowia szczura, profil kwartalny, wg aktualnych wytycznych FELASA

Serologia: Rat parvovirus RPV, Toolan’s H-1 virus, Kilham rat virus KRV, Rat minute virus RMV, Rat coronavirus (sialodacryoadenitits) SDAV, Rat theilovirus RTV, Pneumonia virus of mice PVM, Clostridium piliforme, Mycoplasma pulmonis, Rodentibacter pneumotropicus PCR: Helicobacter spp

Bakteriologia: Streptococcus, szczepy ß-hemolityczne, Streptococcus pneumoniae, Rodentibacter pneumotropicus

Mikroskopia: endopasożyty, ektopasożyty

 

3) Monitoring zdrowia myszy, profil roczny, wg aktualnych wytycznych FELASA

Serologia: Mouse hepatitis virus MHV, Mouse rotavirus EDIM, Murine norovirus MNV, Minute virus of mice MVM, Mouse parvovirus MPV, Theiler’s murine encephalomyelitisvirus TMEV, Rodentibacter pneumotropicus, Lymphocytic choriomeningitis virus, Mouse adenovirus FL, Mouse adenovirus K87, Ectromelia virus, Pneumonia virus of mice PVM, Reovirus type 3, Sendai virus, Clostridium piliforme, Mycoplasma pulmonis

PCR: Helicobacter spp

Bakteriologia: Streptococcus, szczepy ß-hemolityczne, Streptococcus pneumoniae, Rodentibacter pneumotropicus, Citrobacter rodentium, Corynebacterium kutscheri, Salmonella spp., Streptobacillus moniliformis

Mikroskopia: endopasożyty, ektopasożyty

 

4) Monitoring zdrowia szczura, profil roczny, wg aktualnych wytycznych FELASA

Serologia: Rat parvovirus RPV, Toolan’s H-1 virus, Kilham rat virus KRV, Rat minute virus RMV, Rat coronavirus (sialodacryoadenitits) SDAV, Rat theilovirus RTV, Pneumonia virus of mice PVM, Clostridium piliforme, Mycoplasma pulmonis, Rodentibacter pneumotropicus Reovirus type 3, Mouse adenovirus (K87), Mouse adenovirus (FL), Hantaviruses, Sendai viruses, Filobacterium rodentium (CAR bacillus), Pneumocystis carinii

PCR: Helicobacter spp

Bakteriologia: Streptococcus, szczepy ß-hemolityczne, Streptococcus pneumoniae, Rodentibacter pneumotropicus, Salmonella spp, Streptobacillus moniliformis

Mikroskopia: endopasożyty, ektopasożyty

 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

• Wykonawca posiada odpowiednią rejestrację uprawniającą do procedowania materiału zwierzęcego tj. status weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego.

• Wykonawca posiada 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań na zwierzętach laboratoryjnych.

• Wykonawca posiada zaimplementowany system jakości ISO 9001

• Wykonawca wyda Zleceniodawcy końcowy raport wynikowy w formie elektronicznej tj. dokument PDF lub Excel

• Końcowy raport wynikowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę w j. polskim

• Końcowy raport wynikowy zostanie zweryfikowany i zatwierdzony pisemnym podpisem lekarza weterynarii ze specjalizacją z patologii i użytkowania zwierząt laboratoryjnych i PWZ na terytorium RP.

• Wykonawca deklaruje wykonanie badań oraz wydanie końcowego raportu wynikowego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania próbek przez laboratorium

• Wykonawca zapewnia odbiór i transport próbek.

· Możliwość konsultacji telefonicznej lub online uzyskanych wyników w języku polskim ze specjalistą patologii i użytkowania zwierząt laboratoryjnych

 

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.7.2022
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.7.2022
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
31.12.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Centrum Badań Klinicznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
: Agnieszka Popielska, , email agnieszka.popielska@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48856865153
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.7.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.