AGU.304.5.2022

Dodane przez aleksandra.was… - 13/01/2022 - 13:03
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.5.2022 na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi transportu zwierząt laboratoryjnych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa transportu zwierząt laboratoryjnych realizowana sukcesywnie przez okres 2 lat od dnia 27.01.2022 roku.

Przewidywana ilość transportów zwierząt miesięcznie: minimum 2.

Termin odbioru zwierząt ustalany każdorazowo z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

Transport będzie realizowany na trasie Białystok – Warszawa.

 

Zobowiązania wykonawcy:

- musi być zarejestrowany jako dostawca zwierząt laboratoryjnych;

- musi posiadać środek transportu przystosowany i zarejestrowany jako dostawca zwierząt laboratoryjnych;

- musi posiadać wszystkie uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności;

- zapewnić warunki podczas transportu zwierząt zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami;

- posiadać rejestr parametrów środowiskowych;

- oferent zobowiązany jest do odbioru wypożyczonych przez CMD klatek transportowych od odbiorców i dostarczenie ich do CMD;

- po wykonaniu usługi oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia warunków transportu w formie dokumentu dostawy wraz  z wydrukiem zapisu parametrów środowiskowych w przestrzeni ładunkowej.

 

 

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.5.2022
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.5.2022
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
27.01.2022 do 27.01.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Popielska, email: agnieszka.popielska@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48856865153
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.5.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.