AGU.304.1.2022

Dodane przez aleksandra.was… - 03/01/2022 - 07:58
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.1.2022 na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Analiza obrazowania  wysokorozdzielczego transmisyjną  mikroskopią  elektronową  (15 szt.) obejmującą przygotowanie próbek, w tym materiałów do wykonania analizy (rozpuszczalniki oraz siatki mikroskopowe; siatki miedziane pokryte „koronkowym” formvarem, stabilizowanym węglem)  wliczony w cenę analizy.
  2. Warunki niezbędne do wykonania analizy:

    -Aparatura o minimalnych wymaganiach:

Mikroskop elektronowy o wysokiej rozdzielczości typu Titan G2 60-300 kV wyposażony w działo z emisją polową FEG, monochromator, trójsoczewkowy system kondensora, system soczewek obiektywu, korektor obrazu (korektor Cs), detektor HAADF oraz spektrometr EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy).

-Napięcie przyspieszające wiązki elektronów minimum 300 kV .

-Obrazowanie HRTEM mikrostruktury próbek ma być wykonane w trybie jasnego pola.

 

  1. Analiza ma być podsumowana sprawozdaniem, które ma zawierać:

- opis wykorzystanej aparatury i warunków eksperymentalnych

- zestawienie wszystkich obrazów wykonanych dla każdej z próbek w różnych powiększeniach    obrazu, oraz analizę pierwiastkową (jeżeli będzie tego dotyczyło zlecenie)

- wszystkie pliki źródłowe w formie graficznej - obrazów w formie plików jpg lub tiff.

 

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca powinien posiadać  co najmniej  5-letnie doświadczenie w wykonywaniu takich badań, oraz dysponować odpowiednim zapleczem aparaturowym.

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.1.2022
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.1.2022
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Marta E. Płońska – Brzezińska, e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48 85 748 5687
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.1.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.