TZ.220.1.2021.8.16

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 08/12/2021 - 11:44
Krótki opis zapytania:
Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bez pudru
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Tabela w załączniku 

Oferty proszę składać na adres: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dostawy sukcesywne 12 miesięcy 

Możliwość zawarcia umowy 

Miejsce dostawy: Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok lub Jednostki Organizacyjnej UMB podany w zamówieniu. 

 

Kryteria oceny:

najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
tel: 85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
+48857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Certyfikat towaru dopuszczający do obrotu w Jednostkach medycznych na terenie RP
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok
email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.