AI.220.49.2021ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 02/12/2021 - 08:41
Krótki opis zapytania:
Aktualizacja oprogramowania SIDEXIS do radiowizjografii.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Aktualizacja oprogramowania SIDEXIS do radiowizjografii.

Aktualizacja oprogramowania SIDEXIS XG w wersji 2.5.2 do wersji SIDEXIS 4.

Wymagania dodatkowe: instalacja oprogramowania, konwersja bazy danych  i inne niezbędne do uruchomienia oprogramowania.

Gwarancja na usługę 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje nieodpłatne usuwanie błędów związanych z instalacją i poprawnym działaniem oprogramowania.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
10 dni roboczy od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki, Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Ogonowski, Jakub Karaszewski
Telefon kontaktowy:
857485546, 857485769
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.