613/6/2021/01

Dodane przez btt - 19/11/2021 - 10:04
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej innowacyjnego badania PET/MR z wykorzystaniem radioznacznika 68Ga-PSMA-11 w planowaniu terapii personalizowanej u chorych na raka gruczołu krokowego” nr 2020/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.
Data publikacji:
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Wytworzeniu 250 zestawów do otrzymywania 68Ga-PSMA -11.
 2. Przygotowaniu i dostarczenie dokumentacji produktu badanego niezbędnej do rejestracji badania klinicznego w języku polskim
 • Charakterystyka produktu prekursora radiofarmaceutyku
 • Główna wersja etykiety w j. polskim
 • Broszura Badacza (IB - Investigators Brochure)
 • IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier)
  1. Zwolnieniu badanego produktu po procesie wytwórczym przez Osobę Wykwalifikowaną (QP).
  2. Przygotowywaniu produktu badanego przez cały okres trwania badania (do 30.04.2024 r).
  3. Wysyłce zestawów do 2 ośrodków badawczych na terenie Polski (Białystok, Bydgoszcz).
  4. Odbiorze niewykorzystanego produktu badanego z ośrodków i ich utylizacja.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.01.2022 r. - 30.04.2024 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
Numer pokoju:
310
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
85 686 51 22
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
Pokój numer:
310
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.