ARE.0601.POIR.UD.KK.5.2021

Dodane przez dre - 22/10/2021 - 11:05
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawcy - członka zespołu projektowego odpowiedzialnego za wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego w ramach projektu „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.”, akronim VAMP
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

www.umb.edu.pl, e-mail: dre@umb.edu.pl

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie członka zespołu, do którego zadań należeć będzie wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów według schematu stanowiącego załącznik do zapytania w ramach projektu „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.”, akronim VAMP, dalej projekt VAMP.
 2. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Zamawiający - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Partner, Lider - Techmo sp. z o.o., dalej jako Konsorcjum, na podstawie umowy nr POIR.04.01.04-00-0052/18-01, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

3. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:

1)    ukończenie studiów wyższych na kierunku elektroradiologia, potwierdzone stosownym dokumentem,

2)    wymagane doświadczenie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu przynajmniej po 100 badań usg tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego,

3)    dyspozycyjność Wykonawcy w ciągu 6  godzin dziennie w okresie między godziną 8:00 a godziną 14:00.

 

4. Warunki realizacji zamówienia (sposób zamawiania, miejsce realizacji zamówienia, terminy realizacji zamówienia, terminy płatności, itp.).

Zamówienie będzie realizowane na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w pomieszczeniach oraz na aparacie USG GE Health vivid 9, do których dostęp zapewni Zamawiający.

Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji usługi będzie zachodziła konieczność wykonania 150 rejestracji obrazu ultrasonograficznego w wykonaniem pomiarów w całym okresie trwania umowy.

Usługa powinna być wykonana w dniu i o godzinie wskazanych przez Zamawiającego.

Rejestrowane obrazy wraz z pomiarami powinny zostać zapisane w bazie aplikacji Echopac na komputerze połączonym z aparatem USG. Komputer z wymienioną aplikacją zostanie udostępniony przez Udzielającego zamówienie.

Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Wykonawca do 5 dnia każdego miesiąca wystawi rachunek/fakturę za miesiąc poprzedni.

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rachunku/faktury podpisany przez Wykonawcę wykaz wykonanych badań stanowiący załącznik do umowy, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienia.

Płatność rachunku/faktury będzie następować w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonywana.

 1. Zakaz powiązań
 1. Zamówienie może zostać udzielone osobie nie powiązanej osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku ani z Liderem projektu - Techmo sp. z o.o.
 2. Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym,  Techmo sp. z o.o. lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  w/w podmiotów  lub  osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może  budzić  uzasadnione wątpliwości,  co  do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności  pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę niespełniającego przesłanek wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 27.10.2021 r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Andrzej Raczkowski, e-mail: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości e-mail.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 3. oświadczenie do celów ubezpieczeniowych, stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
 4. oświadczenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.
 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Wykonawcę.

 

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 1. Oferta powinna wskazywać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę będzie ceną za jedno badanie. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
 5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
 6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

       

 

 

 1. Wybór Wykonawcy

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
 2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 1. Podstawy unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 2. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.

 

 1. Wzór umowy
 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
 3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga procentowa 100%
W ramach tego kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = -------------- x 100 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),
100 pkt – waga kryterium.
2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 15.04.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Raczkowski
Telefon kontaktowy:
605347597
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań,
Załącznik nr 3 – wzór umowy z załącznikami,
Załącznik nr 4 – oświadczenie do celów ubezpieczeniowych,
Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Andrzej Raczkowski, e-mail: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.