APP.081.13.4.2020/PS

Dodane przez DzialProjektow… - 30/09/2021 - 09:49
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami oraz egzaminów OSCE realizowanych przez UMB, w roku akademickim 2021/2022.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem oraz podczas  praktycznego egzaminu OSCE, w roku akademickim 2021/2022.

Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.

Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby:  Odgrywanie roli pacjenta podczas zajęć ze studentami UMB oraz podczas egzaminu OSCE  na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych,  udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, udział w szkoleniach przygotowującym do realizacji usługi (bezpłatny, obowiązkowy udział w szkoleniach w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych), nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na nagrywanie (rejestrowanie wizerunku SP) podczas zajęć w celu analizy umiejętności komunikowania i wykorzystania nagrań podczas zajęć edukacyjnych.

Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie sportowe, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), ubranie eleganckie, poważne (garnitur, krawat, sugerujące wykonywanie określonego zawodu), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.

Zamawiający informuje, że na realizację usługi posiada środki w wysokości umożliwiającej jej realizację w maksymalnej cenie 86 zł brutto za godzinę (cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy).

Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznik nr 2_OPZ_2021_2022

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena za realizacje usługi – 50%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2) wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 50%, w tym:
magister psychologii – 30 pkt
ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 30 pkt.
ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski – 20 pkt.
doświadczenie w pracy jako SP na uczelni medycznej – 20 pkt.
Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji określony został w Załącznik nr 2_OPZ_2021_2022
Termin / okres wykonania zamówienia:
od 12.10.2021 roku do 30.06.2022 roku
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych,
Numer pokoju:
prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy:
85 746 56 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę, w formie Formularza ofertowego (załącznik nr 1), można złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany".
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.