ARE.611.2.1.2021

Dodane przez dre - 29/09/2021 - 10:15
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy – Badacza, członka zespołu projektowego do zaprojektowania, przeprowadzenia i walidacji procesów w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

I.Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

www.umb.edu.pl, e-mail: dre@umb.edu.pl

 

II.Postanowienia ogólne:

 1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 

III.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przeprowadzenie i walidacja poniżej wymienionych procesów w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, dalej projekt INFOTESTER
 2. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Zamawiający - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Partner), Sience4People sp. z o.o. (Lider), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Partner), dalej jako Konsorcjum, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG
 3. Przedmiotem zamówienia jest:

 

W ramach fazy I projektu – badania przemysłowe:

 1. Zapewnienie efektywnego przepływu informacji między UMB a konsorcjantami.
 2. Wyznaczenie celów badawczych pokrywających się z celem projektu.
 3. Zaprojektowanie procedur badawczych, w szczególności w obszarze:
  1. pozyskiwania treści www z co najmniej 200 źródeł w podziale na dwie dziedziny medyczne (w I i II fazie projektu)
  2. tagowania około 4000 zdań wydobytych z treści www ze wskazanych źródeł (w I i II fazie projektu)
  3. raportowania postępów
 4. Wyszukiwanie, analiza i ocena treści www niezbędnej do rozpoczęcia badań.
 5. Zbieranie statystyk dotyczących procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących
 6. Projektowanie sygnatur fragmentów treści www wspierających pracę ekspertów domenowych.
 7. Stworzenie procesu pozyskiwania danych uczących przez zespoły ekspertów domenowych.
 8. Wyznaczanie metryk sukcesu dla każdego z procesów i odpowiedzialność za ich osiągnięcie.

 

Okres trwania I fazy: 12 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia I fazy: 1.11.2021

Szacowana liczba godzin pracy (1h = 60 min.) w jednym miesiącu wynosi: 100

W ramach fazy II projektu – prace rozwojowe:

 1. Zaprojektowanie procedur badawczych, w szczególności w obszarze:
  1. pozyskiwania treści www z co najmniej 200 źródeł w podziale na dwie dziedziny medyczne (w I i II fazie projektu)
  2. tagowania około 4000 zdań wydobytych z treści www ze wskazanych źródeł (w I i II fazie projektu)
  3. raportowania postępów
 2. Zbieranie statystyk dotyczących procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących.
 3. Wnioskowanie na podstawie zebranych statystyk oraz udoskonalanie procesu.
 4. Walidacja celowości wdrażania sygnatur tekstu wspierających proces tworzenia zbiorów uczących
 5. Mierzenie efektywności procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących po wprowadzeniu sygnatur.
 6. Dbałość o efektywność procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących.
 7. Odpowiedzialność za osiągnięcie metryk sukcesu dla każdego z procesów.

 

Okres trwania II fazy: 12 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia II fazy: 1.02.2023

Szacowana liczba godzin pracy (1h = 60 min.) w jednym miesiącu wynosi: 100

W ramach fazy III projektu – prace przedwdrożeniowe:

 1. Opracowanie projektu platformy edukacyjnej oraz implementacja platformy edukacyjnej, która będzie wykorzystywana w nauczaniu przedmiotów/tematów związanych z kształceniem umiejętności weryfikacji wiarygodności treści medycznych
  1. Zbieranie statystyk dotyczących procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących
  2. Iteracyjna poprawa procesów.
  3. Odpowiedzialność za osiągnięcie metryk sukcesu dla każdego z procesów.
  4. Współpraca przy definiowaniu i projektowaniu produktu projektu.
  5. Praca nad metodyką prowadzenia zajęć z wykorzystaniem produktu projektu.

  Okres trwania III fazy: 12 miesięcy

  Planowana data rozpoczęcia III fazy: 01.05.2024

  Szacowana liczba godzin pracy (1h = 60 min.) w jednym miesiącu wynosi: 100

  1. Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa także wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

   

  IV.Termin realizacji zamówienia (umowy):

  Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie na okres 12 lub 24 lub 36 m-cy w zależności od liczby realizowanych przez Zamawiającego faz zaplanowanych w ramach projektu INFOTESTER.

  Planowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. I Faza – 1.11.2021 – 31.10.2022
  2. II Faza – 1.02.2023 – 31.01.2024
  3. III Faza – 1.05.2024 – 30.04.2025,

  z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Załącznika nr 3 – wzór umowy.

  Miejsce wykonania usługi: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  V.Zakaz powiązań

  1. Zamówienie może zostać udzielone osobie nie powiązanej osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Liderem projektu - Science4People sp. z o.o., Partnerem projektu - Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

  Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym,  Science4People sp. z o.o., Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  w/w podmiotów  lub  osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:

  a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

  c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może  budzić  uzasadnione wątpliwości,  co  do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności  pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  2.  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę niespełniającego przesłanek wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona.

  VI.Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - Badacze, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:                                                                                                         1) Posiadają doświadczenie zawodowe poparte zaświadczeniami, referencjami lub certyfikatami: a) min. 3 lata w zarządzaniu projektami informatycznymi wykorzystujących techniki uczenia maszynowego, b) min. 2 lata w rozwoju produktów informatycznych opartych o przetwarzanie języka naturalnego. 2) Ukończona szkoła wyższa z zakresu informatyki                                                          
  2. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 1 powyżej, składa wraz z ofertą dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie
  3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

   

  VII.Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
  2. Ofertę należy złożyć w terminie do 15.10.2021 r. r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  VIII.Termin związania ofertą

  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  IX.Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  2. Oferta powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości e-mail.
  3. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 3) dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie
  4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Wykonawcę.

   

  X.Sposób obliczenia ceny oferty:

  1. Oferta powinna wskazywać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
  2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę będzie ceną za 1h (60 min.). Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
  3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
  5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
  6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

   

   

  Kryteria oceny:
  XI. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert
  1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga procentowa 100%
  W ramach tego kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
  Cn
  C = -------------- x 100 pkt
  Cb
  gdzie:
  C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
  Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),
  100 pkt – waga kryterium.
  2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

  XII. Wybór Wykonawcy
  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
  2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

  XIII. Podstawy unieważnienia postępowania
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:
  1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  3) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.

  XIV. Wzór umowy
  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
  3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
  Termin / okres wykonania zamówienia:
  Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie na okres 12 lub 24 lub 36 m-cy w zależności od liczby realizowanych przez Zamawiającego faz zaplanowanych w ramach projektu INFOTESTER. Planowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia: I Faza – 1.11.2021 – 31.10.2022 II Faza – 1.02.2023 – 31.01.2024 III Faza – 1.05.2024 – 30.04.2025, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Załącznika nr 3
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
  Dział:
  Dział Rozwoju i Ewaluacji
  Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
  Ewa Andruszkiewicz
  Telefon kontaktowy:
  85 686 51 18
  Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
  Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
  Termin składania ofert (data i godzina):
  2021/10/15, 15:00
  Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
  Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
  Ofertę należy złożyć w terminie do 15.10.2021 r. r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.