AWM/NAW/12/2021/TM

Dodane przez DzialWspolpracy - 12/08/2021 - 12:00
Krótki opis zapytania:
Rozbudowa anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:

1) 72212220-7 - Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu

2) 72400000-4 - Usługi internetowe

3) 72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

4) 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 

I. Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia

 

1. Rodzaj zamówienia: 

    Usługi

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa o nowe funkcjonalności oraz usprawnienie obecnych modułów anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy.

2) Zadanie jest finansowane w projekcie pt. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

3) Działanie jest zgodne ze Strategią Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2021-2030: Cel strategiczny 2. Rozbudowa infrastruktury i narzędzi służących wzmacnianiu umiędzynarodowienia UMB (Cel operacyjny 2.3. Budowanie potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej).

4) Rozbudowa aplikacji mobilnej powinna wpłynąć na poprawę funkcjonowania anglojęzycznych studentów, doktorantów i naukowców na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Studenci, wykładowcy i goście z zagranicy często mają problemy z aklimatyzacją, w szczególności w kraju, charakteryzującym się odrębnym kręgiem kulturowym. Rozbudowa już istniejącej aplikacji mobilnej myMUB o nowe funkcjonalności, a także usprawnienie obecnych jej modułów ma na celu poprawienie komfortu studiowania studentów zagranicznych na UMB oraz pobytu zagranicznych naukowców i gości, a także ich szybką integrację z całą społecznością akademicką UMB. Aplikacja mobilna jest doskonałą metodą komunikacji z zagranicznymi studentami. Rozszerzenie jej funkcjonalności powinno jeszcze wzmocnić aspekty komunikacyjne. Głównym odbiorcą aplikacji będą studenci zagraniczni, którzy rozpoczynają naukę na UMB, a także studenci pozostałych roczników studiów anglojęzycznych oraz zagraniczni goście i pracownicy.

5) Wykonawca powinien zachować podstawowe reguły gwarantujące wysoki poziom ergonomii w kwestiach dotyczących rozmieszczenia elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej myMUB. Zaproponowane rozwiązania powinny być możliwie najprostsze z punktu widzenia użytkownika aplikacji. Rozbudowa aplikacji powinna być spójna z obecną szatą graficzną oraz nawigacją (strukturą aplikacji). Oprócz prostoty obsługi, szybkiego i łatwego dostępu do nowych funkcjonalności, szata graficzna nowych funkcjonalności musi być estetyczna.

6) Rozbudowa aplikacji mobilnej opisana w rozdziale II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia musi zostać zaprojektowana zgodnie z aktualnymi zasadami i wiedzą techniczną w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych.

7) W aplikacji mobilnej myMUB po rozbudowie muszą działać wszystkie dotychczasowe funkcjonalności, które są zaimplementowane wg stanu na dzień zawarcia umowy z Wykonawcą. Jest to wymogiem odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia niedziałającej funkcjonalności przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobligowany do jej poprawienia. Jednocześnie, Zamawiający zobowiązuję się do nie wprowadzania zmian w modułach i funkcjonalnościach aplikacji (poza bieżącym moderowaniem treści - pisaniem tekstów, wrzucaniem zdjęć i innych multimediów).

8) Aplikacja mobilna myMUB po rozbudowie będzie nadal całkowicie darmowa i ogólnodostępna (za wyjątkiem zamkniętego serwisu przeznaczonego studentom zagranicznym).

9) Rozbudowa aplikacji mobilnej będzie realizowana tylko w anglojęzycznej wersji językowej (obecna wersja aplikacji mobilnej również jest dostępna tylko w języku angielskim).

10) Rozbudowa aplikacji mobilnej musi być przeprowadzona dla dwóch wersji: Android oraz IOS.

11) Usługa polegająca na rozbudowie aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych UMB, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy będzie realizowana od momentu podpisania umowy do 28 lutego 2022 r. Gwarancja na poprawne działanie aplikacji mobilnej będzie obowiązywała do 31 maja 2023 r.

12) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z: ustaleniem specyfikacji technicznej i finalnej koncepcji rozbudowy aplikacji wspólnie z Zamawiającym, przygotowaniem szaty graficznej, opracowaniem oprogramowania, wdrożeniem rozbudowanej aplikacji, wyprodukowaniem wersji aplikacji działających na systemach Android i IOS, testowaniem aplikacji, całością procedur związanych z zamieszczeniem wyprodukowanych aplikacji w sklepach internetowych Google Play i App Store i poprawieniem wszystkich błędów, które zidentyfikują ww. sklepy podczas weryfikacji, utrzymaniem gwarancji oraz wykonaniem innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamówienia przedstawioną w zapytaniu ofertowym.

13) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  - powstałych w związku z wykonaniem umowy.

14) Termin wykonania zamówienia ustalony na 28 lutego 2022 r. obejmuje również etap testowania finalnych wersji aplikacji i przygotowania poprawnych wersji aplikacji do zamieszczenia w sklepach Google Play i App Store.

15) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

16) Wykonawca podpisze umowę i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Zamawiającym, zgodnie z wzorami umów stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Krótki opis aplikacji mobilnej (stan obecny)

1) Aplikacja jest wykonana w technologii REACT NATIVE.

2) Aplikacja dostępna jest w wersjach na systemy Android i IOS. Pobranie aplikacji, celem analizy jej aktualnego kształtu możliwe jest z:

- dedykowanej strony startowej (landing page):https://www.umb.edu.pl/en/mymub,

- jak również bezpośrednio ze sklepów internetowych:

3) Obecnie aplikacja mobilna składa się z 12 modułów, wśród których można wyróżnić moduły typowo informacyjne, jak i moduły specjalne. Do najważniejszych funkcjonalności należą m.in.:

- interaktywna mapa kampusu UMB w oparciu o usługi map internetowych (w zależności od wersji aplikacji - Mapy Google oraz Mapy Apple). Na mapę kampusu naniesione zostały budynki i szpitale uniwersyteckie, siedziby wydziałów, akademiki, a także pobliskie punkty usługowe m.in. restauracje, punkty ksero czy hotele. Każdy punkt posiada kartę identyfikacyjną zawierającą podstawowe dane teleadresowe z możliwością bezpośredniej nawigacji do wskazanego miejsca,

-  kalkulator wymiany walut, w ramach którego możliwe jest przeliczenie kursu EUR, USD, GBP, NOK (koron norweskich) i SEK (koron szwedzkich) na złotówki i odwrotnie. Moduł automatycznie pobiera aktualny kurs wymiany ze strony Narodowego Banku Polskiego,

- narzędzie do zarządzania planem dnia zintegrowane z kalendarzem telefonu,

- moduł automatycznego pobierania wiadomości z anglojęzycznej strony internetowej uczelni.

Oprócz tego aplikacja stanowi kompendium wiedzy na temat uczelni, Białegostoku oraz zawiera wiele innych cennych informacji dedykowanych studentom zagranicznym oraz gościom z zagranicy.

Więcej informacji o funkcjonalnościach (w tym również screeny z aplikacji) można znaleźć pod linkiem:

https://www.umb.edu.pl/umiedzynarodowienie/ogloszenia/22692,UMB_uruchomil_aplikacje_mobilna_myMUB_dla_studentow_zagranicznych

4) Zarządzanie treściami w aplikacji mobilnej odbywa się za pomocą dedykowanego CMS Wordpress, stworzonego na potrzeby aplikacji. Nowe funkcjonalności powinny być możliwe do edycji z tego samego panelu, chyba że byłoby to technicznie niemożliwe. Zamawiający z wybranym Wykonawcą ustalą wtedy rozwiązanie alternatywne (np. nowy panel).

5) Wykonawcy zostanie przekazany kod źródłowy wraz z instrukcją kompilacji (readme.md) dotyczący pierwotnej wersji aplikacji mobilnej.

 

II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

Rozbudowa aplikacji mobilnej myMUB polegać będzie m.in. na realizacji nowych funkcjonalności, usprawnieniu obecnych modułów i funkcji, aktualizacji strony startowej (tzw. landing page), dostosowaniu aplikacji do standardów WCAG 2.1., a także dostosowaniu panelu administracyjnego pod kątem nowych funkcjonalności, tak aby umożliwić ich sprawną edycję.

II.1. Realizacja nowych funkcjonalności.

1. Stworzenie zamkniętego systemu logowania i rejestracji dla studentów i doktorantów zagranicznych.

a) Student lub doktorant zagraniczny UMB będzie dokonywał rejestracji w systemie. Dostęp możliwy będzie po uzyskaniu potwierdzenia e-mailowego (z kodem bądź linkiem aktywacyjnym) przez upoważnioną do tego jednostkę (Dziekanat English Division, Biuro Projektu imPRESS lub inny). W ramach tego modułu powinna być stworzona strefa dedykowana studentom, dostępna po zalogowaniu, która pozwoli m.in. na wysyłanie komunikatów indywidualnych do wybranego użytkownika lub komunikatów zbiorowych do określonych grup osób (np. studentów I roku, określonej grupy ćwiczeniowej). Przewidywana liczba kont do założenia w pierwszym roku funkcjonowania: 500.

b) Dodatkowo, student po zalogowaniu powinien mieć możliwość sprawdzenia swojego planu zajęć. Moderator systemu powinien mieć możliwość przypisania odpowiedniego planu zajęć konkretnemu użytkownikowi lub grupie użytkowników (np. danej grupie ćwiczeniowej). Panel administracyjny tego systemu powinien umożliwiać Zamawiającemu dodawanie rozkładów zajęć dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, dla wszystkich roczników studiów lekarskich w języku angielskim (są to 6-letnie studia). Rozkłady zajęć powinny być prezentowane w sposób interaktywny.

c) Dostęp do panelu powinien obejmować podział na różne role – np. administrator, moderator, tak aby osoby uprawnione mogły dodawać tam stosowne treści lub wysyłać komunikaty, adekwatnie do przydzielonych uprawnień.

d) Moderowanie treści w systemie dostępnym tylko dla zalogowanych może być zintegrowane z obecnym CMS do zarządzania treściami w aplikacji mobilnej na Wordpress lub stanowić oddzielny panel administracyjny. Optymalnym będzie rozwiązanie, które pozwoli na możliwie najprostszą edycję treści w zamkniętym systemie.

e) Możliwość rejestracji/logowania do zamkniętego systemu powinna być umieszczona w głównym widoku (menu głównym) aplikacji. Sposób prezentacji zostanie ustalony w trybie roboczym.

f) Treści znajdujące się w aplikacji mobilnej pozostają ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników. Wyjątek stanowią treści zamieszczone w zamkniętym serwisie, dostępnym po zalogowaniu (tylko dla studentów zagranicznych i doktorantów zagranicznych).

2. Powiadomienia PUSH

Funkcja wyświetlająca ważne komunikaty i informacje między innymi dotyczące studiowania (np. o odwołanych wykładach, imprezach integracyjnych). Funkcjonalność powinna być prosta i obsługiwana za pomocą panelu dedykowanego do obsługi tych powiadomień (obsługa może być zintegrowana z obecnym CMS do zarządzania treściami w aplikacji na Wordpress). Jeżeli tego typu powiadomienia wymagają innego panelu administracyjnego do ich obsługi, może być to odrębne rozwiązanie.

3. Moduł „EVENTS”

Moduł prezentujący wydarzenia na uczelni, m.in. konferencje, wykłady, imprezy integracyjne. Powinna być możliwość szybkiego dodawania wybranych wydarzeń do kalendarza w aplikacji (w module: Calendar) oraz kalendarza w telefonie. Moduł EVENTS powinien umożliwiać wprowadzenie i wyświetlanie następujących danych: nazwa, data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, godzin (od/do), miejsca. Powinien zawierać również możliwość dodania „pinezki” z lokalizacją miejsca przekierowującą do Map Google lub Map Apple (i możliwością nawigacji/wyznaczenia trasy).

4. Dostosowanie obecnie wykorzystywanego panelu administracyjnego, w związku z dodaniem nowych funkcjonalności, opisanych powyżej w ustępach 1-3.

 

II.2. Rozwój obecnych modułów aplikacji

1. Moduł: Exchange Rate

ścieżka dostępu: Menu główne/Exchange Rate:

a) dodanie 5 nowych walut zagranicznych możliwych do wymiany: frank szwajcarski (CHF), yuan renminbi (CNY), dolar kanadyjski (CAD), rupia indyjska (INR), dirham ZEA (AED). Dodane waluty muszą być prezentowane w podobny sposób jak obecnie, czyli nazwa oraz symbol flagi kraju z którego pochodzi.

b) wprowadzenie możliwości wymiany walut zagranicznych względem siebie tj. np. EUR na USD, EUR na GBP i na odwrót. Obecnie, możliwe jest tylko przeliczanie walut zagranicznych na PLN i odwrotnie.

Proponowane rozwiązanie: lista rozwijalna z dostępnymi walutami przy symbolach walut obecnie prezentowanych („From” oraz „To”). Dodatkowo, możliwość wyboru waluty z pasków dostępnych pod przelicznikiem. Kliknięcie „From” lub „To”, a następnie wybranie paska z daną walutą powoduje jej aktywację w przeliczniku. Rozbudowa musi współgrać z obecnie zaimplementowanym rozwiązaniem.

Dodatkowa informacja: Wykonawca może w koncepcji zaprezentować własną propozycję rozwiązania, które na etapie realizacji będzie musiało być zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Moduł: Dictionary

ścieżka dostępu: Menu główne/Guide/Dictionary

Nowa funkcjonalność pozwalająca na dodanie krótkiego pliku audio (trwającego do 5 sekund), pozwalającego na dodanie głosu polskiego lektora do przetłumaczonych na język polski słów w słowniku w postaci ikonki (np. głośnika lub osoby mówiącej). Funkcjonalność powinna być dodawana/usuwana/edytowana z poziomu obecnie używanego panelu administracyjnego (CMS Wordpress).

3. Moduł: Campus

 Ścieżka dostępu: Menu Główne/Campus

a) możliwość dodawania miniatur zdjęć do karty informacyjnej

Obecnie, mapa kampusu zintegrowana z Google Maps lub Apple Maps pozwala na wyświetlenie karty informacyjnej z podstawowymi danymi kontaktowymi i godzinami otwarcia danego miejsca. Karta otwiera się po kliknięciu na ikonkę danego miejsca i wybranie przycisku (More Info). Nowa funkcjonalność powinna wprowadzić możliwość dodawania i wyświetlania miniatur zdjęć budynków. Wymiar zdjęć do ustalenia w trybie roboczym. Nie może to być opcja obligatoryjna, w ramach której zawsze trzeba będzie dodawać zdjęcie. Zdjęcia powinny być dodawane opcjonalnie, gdyż będą dodawane tylko w przypadku niektórych budynków tj. tych należących do Uniwersytetu, urzędów czy zabytków. Edycja z poziomu panelu administracyjnego (CMS Wordpress).

Analogiczne rozwiązanie tj. możliwość dodawania miniatur zdjęć do karty informacyjnej musi być wdrożone w Module Białystok (ścieżka dostępu: Menu Główne/Białystok/MAP), które również pokazuje na mapce punkty użyteczności publicznej.

b) dodawanie i wyświetlanie nowej kategorii obiektów (Parkings), pokazującej parkingi publiczne i parkingi uczelniane dla studentów/pracowników wokół kampusu uczelni.

Nowa funkcjonalność powinna objąć stworzenie nowej ikonki dedykowanej tej grupie obiektów. Z uwagi na brak miejsca w menu tego modułu, Wykonawca musi zaproponować inne rozwiązanie zapewniające filtrowanie i wyświetlanie tego typu obiektów. Dodawanie lokalizacji parkingów oraz podstawowych informacji (typ: publiczny/uczelniany, adres, wysokość opłaty, pinezka lokalizacji przekierowująca do map Google lub Map Apple, celem wyznaczenia trasy) powinno odbywać się z wykorzystaniem obecnego panelu (CMS Wordpress). Prezentacja obiektów powinna być na tej samej zasadzie jak w przypadku obecnie zaimplementowanych punktów, tj. po kliknięciu na ikonę powinny wyświetlić się obiekty z tej grupy.

c) możliwość szybkiego wyboru nawigacji w trybie pieszym z opcją Life View

Live View to usługa w Google Maps, za pomocą której można zobaczyć kierunek, w którym należy poruszać się w ramach tzw. augmented reality (rozszerzonej rzeczywistości). Rzeczywistość rozszerzona to rozwiązanie polegające na tym, że na widziany obraz nakładane są dodatkowe elementy (np. wskazówki nawigacyjne). Funkcja działa na obszarach mapy objętych Street View. Opisane powyżej rozwiązanie musi również być wdrożone w Module Białystok (ścieżka dostępu: Menu Główne/Moduł Białystok/MAP), które również pokazuje na mapce punkty użyteczności publicznej.

Rozwiązanie analogiczne powinno być zastosowane także dla Map Apple (w wersji IOS), o ile funkcja Life View bądź podobna jest w nich dostępna. Ścieżka dostępu jest identyczna, jak w przypadku wersji na Android.

Jeżeli opisane w podpunkcie c) rozwiązanie będzie niemożliwe do zaimplementowania za względów technicznych, Zamawiający ustali z Wykonawcą inny zakres funkcjonalności w obrębie modułu Campus w trybie roboczym, o podobnym nakładzie pracy. W ramach opisu koncepcji, Wykonawca powinien opisać propozycję realizacji tego rozwiązania lub w przypadku niemożności jego wykonania, propozycję alternatywną usprawnienia tego modułu.

4. Moduł: Calendar

Ścieżka dostępu: Menu Główne/Calendar

a) stworzenie funkcjonalności polegającej na integracji modułu „Calendar” z kalendarzem webowym w formacie iCal, tak aby po wpisaniu linku URL następował import danych do kalendarza w aplikacji mobilnej oraz jednocześnie kalendarza w telefonie. Przykładowe użycie: Rozkład zajęć akademickich dla wybranej grupy ćwiczeniowej.

b) zmiana wyświetlania numeru budynku (Room number) w module. Obecnie, ten numer wyświetlany jest po myślniku i rodzaju wydarzenia. Przykładowo, wpisanie w polu „Room number” (na przykład: 50) oraz wybrania typu wydarzenia jako „Lecture”, powoduje następujący zapis w aplikacji: Lecture – 50. Preferowane rozwiązanie to wyświetlanie numeru pokoju („Room Number”) wraz z lokalizacją („Location”).

c) wyświetlanie danych po kliknięciu w wybrane wydarzenie (w zakładce „Details”) wpisanych na etapie tworzenia/edytowania wydarzenia w polu „Location”. Obecnie, takie dane dostępne są dopiero po kliknięciu przycisku „EDIT”.

5. Moduł: News

Ścieżka dostępu: Menu Główne/News

Zmiana trybu wyświetlania zdjęć wyróżniających przy wiadomościach. Obecnie, aplikacja wraz z treścią wiadomości pobiera miniaturę zdjęcia o wymiarach 290x145 wstawionego w anglojęzycznym serwisie strony internetowej (https://www.umb.edu.pl/en), a potem skaluje do wielkości ustalonej w aplikacji mobilnej. Zmiana powinna polegać na tym, że każdorazowo zamiast miniaturki zdjęcia wstawiane będzie to samo zdjęcie zawierające logotyp uczelni (ustalone na sztywno z panelu administracyjnego w trybie roboczym) w wysokiej jakości, dopasowane do wymiarów aplikacji mobilnej.

 

 

6. Zapewnienie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1

a) Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 roku poz. 848 (LINK).

b) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów sieciowych i wytycznych dotyczących dostępności serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 roku poz. 848 (LINK).

c) Wszelkie poprawki serwisu wynikające z jego niedostępności i niezgodności z załącznikiem do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 roku poz. 848 (LINK) wykonawca zobowiązuje się wdrożyć bezzwłocznie na swój koszt w terminie 14 dni od daty wskazania błędów dostępności przez Zamawiającego.

d) Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej wykryte wady i błędy niezgodności z wytycznymi zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 roku poz. 848 (LINK).

e) W przypadku niemożności spełnienia danego kryterium zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. z punktu widzenia technicznego bądź merytorycznego w odniesieniu do aplikacji mobilnej lub dane kryterium nie dotyczy przedmiotu zamówienia, Wykonawca w trybie roboczym powiadomi o tym Zamawiającego drogą e-mailową, nie później w przeciągu 7 dni od wykrycia niezgodności.

f) Wykonawca wskaże również, które treści merytoryczne (teksty/zdjęcia/filmy) w aplikacji mobilnej wymagają dostosowania do wytycznych WCAG 2.1. i udzieli wskazówek Zamawiającemu, w jaki sposób je poprawić.

g) Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z dostosowaniem aplikacji mobilnej do wytycznych WCAG 2.1., Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport w formie tabeli, zawierającej informacje: które kryteria zostały spełnione; które kryteria nie dotyczą przedmiotu zamówienia oraz które zostały pominięte z powodu niemożliwości ich wdrożenia bądź innego istotnego powodu.

 

II.3. Usprawnienia obecnego panelu administracyjnego (Wordpress)

1. POIs i Białystok POIs: możliwość nie wstawiania godzin otwarcia w punktach POI (punkty te wyświetlają się w Module Campus) i punktach Białystok POI (punkty te wyświetlają się w Module Białystok - zakładka: MAP). Powinno być rozwiązanie opcjonalne. Obecne rozwiązanie bazuje na obligatoryjnym wpisywaniu godzin otwarcia budynków uniwersyteckich czy punktów usługowych i kulturalnych. Nie ma możliwości pominięcia tego kroku. W przypadku niektórych miejsc, trudno jest ustalić jednolite godziny otwarcia (np. w sytuacji, gdy w budynku znajdują się jednostki organizacyjne o różnych godzinach otwarcia).

2. POIs i Białystok POIs: możliwość wpisywania jednowersowego tekstu za pośrednictwem panelu administracyjnego nad „godzinami otwarcia”. Spowoduje to możliwość szczegółowego określenia kogo dokładnie te godziny obejmują (np. Administracja uczelni).

3. POIs i Białystok POIs: możliwość dopisania dodatkowych informacji w postaci notki pod godzinami otwarcia w ramach określonego limitu znaków, który zostanie określony w trybie roboczym.

4. Wpisy (pojawiające się w Module: News): możliwość zmiany, dopisania lub usunięcia autora artykułu (zapisu: Author:), po ręcznym zedytowaniu artykułu, który automatycznie został zaciągnięty z anglojęzycznej wersji strony UMB. Obecnie, modyfikacja takiego artykułu powoduje zniknięcie nazwy autora treści (pojawia się tylko: Author:).

5. 10 nowych ikonek graficznych: w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien przygotować 10 nowych ikonek graficznych do modułów lub zakładek do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego. Ich zakres tematyczny zostanie ustalony w trybie roboczym (kolorystyka wg obecnie obowiązującej).

6. Wykonawca będzie:

a) prowadził bieżącą analizę aktualizacji publikowanych w ramach systemu zarządzania treścią.

b) wgrywał na środowisko produkcyjne aktualizacje systemu zarządzania treścią CMS.

c) przeprowadzał aktualizacje w czasie uzgodnionym z Zamawiającym poza godzinami roboczymi systemu.

d) dostosowywał konfigurację aplikacji mobilnej myMUB do wgrywanych aktualizacji w celu zapewnienia prawidłowego działania aktualizacji.

 

II.4. Dodatkowe założenia i zadania do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

 

II.4.1. Ogólne

1. Wykonawca powinien dokonać optymalizacji pracy aplikacji mobilnej. Wykonawca powinien poczynić wszystkie możliwe działania, zmierzające do przyspieszenia otwierania się i ładowania aplikacji mobilnej. W szczególności, Wykonawca powinien skupić się na przyspieszeniu procesu otwierania się aplikacji mobilnej (podczas otwierania się aplikacji wyświetla się napis: „Updating app data”, który oznacza aktualizowanie danych w aplikacji. Wykonawca powinien także przekazać w formie elektronicznej wskazówki dla Zamawiającego odnośnie edycji treści, zmierzające do szybszego włączania się aplikacji mobilnej (np. w odniesieniu do rozmiaru ładowanych plików graficznych).

2. Rozbudowa aplikacji myMUB musi być dokonana kompleksowo w jednym etapie. Po wdrożeniu wszystkich funkcjonalności objętych rozbudową, zostaną wygenerowane finalne wersje aplikacji (Android i IOS) celem wstawienia ich do sklepów Google Play i App Store. Wykonawca przygotuje wersje aplikacji gotowe do umieszczenia w sklepach Google Play oraz App Store.

a) Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać również prace związane z publikacją aplikacji w sklepach Google Play i App Store. Wykonawca dokonana w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z publikacją nowej wersji aplikacji w obu sklepach. Konta w obu sklepach zostały już założone (jest na nich opublikowana obecna wersja aplikacji).

b) Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia wszelkich błędów programistycznych lub niezgodności (również tych związanych z aktualizacją polityk/procedur obowiązujących w obu sklepach) w aplikacji mobilnej, wskazanych przez przedstawicieli sklepów Google Play i App Store w czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji.

3. Po stronie Wykonawcy leży utrzymanie serwera i baz danych. Oprogramowanie aplikacji będzie oparte o dedykowany serwer aplikacji mobilnej. Serwer będzie zawierał osobną bazę danych. Niektóre informacje powinny być automatycznie pobierane przez bazę danych aplikacji z baz danych aplikacji zintegrowanych z aplikacją myMUB (np. newsy z anglojęzycznej strony UMB, kursy walut pobierane z NBP). Pozostałe informacje będą wpisywane ręcznie z wykorzystaniem dedykowanego panelu administracyjnego, dostosowanego do nowych funkcjonalności objętych rozbudową i modernizacją aplikacji mobilnej.

4. Od momentu podpisania umowy do przygotowania finalnej wersji aplikacji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 2 spotkaniach roboczych. Pierwsze będzie dotyczyło omówienia finalnej koncepcji tworzenia aplikacji i specyfikacji technicznej, a drugie postępów prac nad rozbudową aplikacji. Spotkania będą odbywały się w trybie online. Oprócz dwóch oficjalnych spotkań, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne (lub za pośrednictwem komunikatorów) będą prowadzone w trybie ciągłym, stosownie do potrzeb.

5. Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego są możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do koordynacji działań związanych z rozbudową aplikacji myMUB ze strony Zamawiającego będzie wyznaczony pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB.

6. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kod źródłowy wraz z instrukcją kompilacji.

7. W ramach usługi, Zamawiający przeszkoli dwóch pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z obsługi funkcji wdrożonych w ramach rozbudowy aplikacji oraz panelu administracyjnego w zakresie dodatkowych funkcjonalności (lub panelów, jeżeli przyjęto rozwiązanie o rozdzieleniu moderacji na więcej niż 1 panel). Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem łączy elektronicznych (w formie wideokonferencji).

8. Termin wykonania zamówienia ustalony na 28 lutego 2022 r. obejmuje również etap testowania finalnych wersji aplikacji oraz wygenerowania finalnych wersji aplikacji celem zamieszczenia w sklepach Google Play i App Store. Do 28 lutego 2022 r. aplikacje muszą być opublikowane (zaakceptowane) przez upoważnionych przedstawicieli Google Play i App Store.

9. Opis przedstawiony w rozdziale I. Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia oraz w rozdziale II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia stanowi wytyczne niezbędne do dokonania wyceny realizacji przedmiotu zamówienia i przygotowania opisu koncepcji rozbudowy aplikacji. Finalna specyfikacja techniczna zostanie ustalona na początku rozpoczęcia prac nad rozbudową aplikacji, po wyborze Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza modyfikacje funkcjonalności lub założeń, spowodowane istotnymi kwestiami technicznymi bądź merytorycznymi, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ewentualna decyzja o rezygnacji z danej funkcjonalności lub jej części, spowodowana istotnymi względami technicznymi (np. niemożnością wykonania w założonej formie) lub merytorycznymi należy do Zamawiającego.

 

II.4.1. Szata graficzna

1. Opracowanie szaty graficznej musi obejmować co najmniej następujące elementy:

a) projekt modernizacji strony startowej aplikacji (landing page).

Wykonawca dokona modernizacji strony startowej aplikacji (tzw. landing page) dostępnej pod adresem: https://www.umb.edu.pl/en/mymub. Modernizacja będzie oparta na zaprojektowaniu graficznym nowych elementów graficznych, zmiany sposobu linkowania elementów (aktualnie podlinkowane są zdjęcia - bloki) na rozwiązanie, które pozwoli podlinkować dowolny element. Zamawiający przekaże Wykonawcy treści merytoryczne do zamieszczenia na grafikach (w ramach ladning page), a także stosowne wytyczne. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie obejmujące modernizację tej strony, które będzie wymagało Akceptacji Zamawiającego.

b) opracowanie graficzne po 6 profesjonalnych screenshotów z atrakcyjnymi efektami graficznymi do każdego ze sklepów z aplikacjami tj. Google Play i App Store, zgodnie z aktualnymi wymogami tych sklepów dotyczących grafik.

c) ikony i inne elementy graficzne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia.

d) 10 dodatkowych ikon do modułów wg instrukcji zamawiającego, do wykorzystania w ramach późniejszych działań (czynność opisana w II.3.5.).

2. Projekty graficzne będą wykonane przez profesjonalnego grafika. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych. Zarówno zmodernizowana strona startowa aplikacji, screeny, każda ikonka lub inny element graficzny aplikacji wymaga akceptacji osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca dokona korekty ekranu startowego wg instrukcji Zamawiającego (m.in. będą inne logotypy projektowe, zostanie wydłużony czasu wyświetlania się ekranu startowego). Podczas pierwszego użycia aplikacji myMUB powinna wyświetlać się strona startowa ze stosownymi logotypami projektowymi i informacją o sfinansowaniu aplikacji ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”. Dodatkowo, użytkownik powinien mieć możliwość akceptacji regulaminu użytkowania aplikacji oraz informacji o RODO (informacja dodatkowa: Takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie i schemat jego działania powinien pozostać taki sam).

4. Treści merytoryczne (tekstowe) oraz zdjęcia/grafiki dotyczące Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego. Za opracowanie lub zakupienie pozostałych grafik, będących częścią szaty graficznej aplikacji (np. elementów graficznych, ikonek, przycisków) odpowiada Wykonawca.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych w projektach, umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych elementów.

 

II.5. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w okresie od momentu zakończenia prac do 31 maja 2023 r. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego usuwania wad, błędów w szczególności niezgodności Systemu z dostarczoną dokumentacją. Wszelkie reklamacje związane z jakimikolwiek utrudnieniami z dostępem do rozbudowanej aplikacji mobilnej myMUB będą załatwiane niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 48 godzin.

W przypadku gdy jedyną formą naprawy błędu jest odtworzenie systemu z kopii zapasowej, Wykonawca gwarantuje przywrócenie funkcjonowania aplikacji mobilnej myMUB w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu usuwania błędu przez Wykonawcę na mocy dwustronnego porozumienia, o ile usunięcie błędu w terminach określonych powyżej jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu,

- udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu,

- pomocy w optymalizacji pracy systemu, bezpośredniej diagnostyki w docelowej lokalizacji Zamawiającego, z wykorzystaniem metody zdalnego dostępu.

 

III. Kryteria wyboru ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie dwóch kryteriów tj.:

L.p. 1  - Kryterium Cena

Waga 50 %

Maksymalna liczba punktów - 50

 

L.p. 2  - Kryterium Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej

Waga 50 %

Maksymalna liczba punktów - 50

 

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% to 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:

 

Punkty za kryterium „Cena” + Punkty za kryterium „Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej” = Punkty ogółem

 

1. Kryterium: Cena

 

Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert według wzoru:

 

cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto oferty badanej X 50 = Liczba przyznanych punktów
 

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

2. Kryterium: Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej

 

Biorąc pod uwagę złożoność przedmiotu zamówienia i jego specyfikę oraz fakt, że rozbudowa aplikacji mobilnej myMUB musi być spójna i kompatybilna z obecną wersją aplikacji mobilnej myMUB,  Zamawiający zdecydował o wprowadzeniu kryterium, które będzie oceniało koncepcję rozbudowy aplikacji mobilnej.

 

Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 1. do formularza ofertowego. Przedstawienie koncepcji nie jest obligatoryjne, ale brak jej przedstawienia będzie skutkował uzyskaniem 0 pkt w ramach kryterium „Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej”.

 

Zamawiający nie ustala limitu znaków dla opisu koncepcji. Ponadto, Wykonawca może dołączyć do koncepcji zdjęcia/screeny/wizualizacje lub inne załączniki.

 

Ocena w ramach tego kryterium będzie podzielona na pięć składowych:

1) Zgodność koncepcji rozbudowy z pierwotną wersją aplikacji mobilnej myMUB (maksymalnie 10 pkt),

2) Zaproponowane rozwiązania techniczne (maksymalnie 10 pkt),

3) Intuicyjność rozwiązań z punktu widzenia użytkownika aplikacji mobilnej (maksymalnie 10 pkt),

4) Koncepcja w zakresie szaty graficznej (maksymalnie 10 pkt),

5) Koncepcja działań związanych z dostosowaniem aplikacji do standardu WCGA 2.1. (maksymalnie 10 pkt).

 

Oceny koncepcji dokona komisja złożona z przedstawiciela władz UMB oraz trzech przedstawicieli Działu Współpracy Międzynarodowej. W każdej z ww. pięciu kategorii będą przyznawane punkty w przedziale od 0 do 10, będące liczbami naturalnymi. Punkty z poszczególnych pięciu składowych zostaną zsumowane. Suma będzie stanowiła łączną liczbę punktów w ramach kryterium: koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium to 50.

 

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach obu kryteriów to 100.

Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 

28 lutego 2022 r.

 

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 

1. posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;

2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej: 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w I. Zapytanie ofertowe – przedmiot zamówienia ust. 2. o wartości min. 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu usługi. Oprócz referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych powyżej usług, Wykonawca powinien przedłożyć trzy przykładowe wykonane realizacje, o których mowa powyżej, w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazać link do miejsca, gdzie można je pobrać (np. do sklepu Google Play / App Store).

W przypadku zamówień wykonywanych, zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż wartość podana powyżej tj. 50 000 PLN brutto.

W przypadku podania kwoty w walucie obcej, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć tą wartość na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://zamowienia.umb.edu.pl/).

 

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

VI. Składanie ofert

 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, pokój nr 206 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

 

mgr Jakub Wszeborowski

 

Telefon kontaktowy: 

 

tel. 85 686 51 81, e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

 

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

 

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

 

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć.

 

4. Termin składania ofert (data): 

 

2 września 2021 r. Oferty mogą zostać przesłane pocztą lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

5. Miejsce:

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

 

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Rozbudowa anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/12/2021/TM. Nie otwierać przed 3 września 2021 r.”.

 

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

 

6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;

- do zmiany zakresu postępowania;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

7. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;

- Załącznik nr 2 – wzór umowy;

- Załącznik nr 3 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;

- Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych związanych z realizacją zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000 PLN netto.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora,
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000 zł, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy z osobą fizyczną,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Uczelni jakim jest obowiązek dokonywania wydatków publicznych, rozliczeń w sposób celowy i oszczędny zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości,

  1. odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym, w szczególności dostarczające i wspierające systemy informatyczne,
  2. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych tj. 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia lub umowy,
  3. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania,       
  4. każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy i nie może naruszać integralności protokołu i załączników.

W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

  1. każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  2. w oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
Kryteria oceny:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie dwóch kryteriów tj.:

1. Cena: waga - 50%, maksymalna liczba punktów - 50
2. Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej: waga - 50%, maksymalna liczba punktów - 50

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% to 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:

Punkty za kryterium „Cena” + Punkty za kryterium „Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej” = Punkty ogółem

1. Kryterium: Cena

Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert według wzoru:

cena brutto najtańszej oferty/cena brutto oferty badanej X 50 = Liczba przyznanych punktów

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium: Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej

Biorąc pod uwagę złożoność przedmiotu zamówienia i jego specyfikę oraz fakt, że rozbudowa aplikacji mobilnej myMUB musi być spójna i kompatybilna z obecną wersją aplikacji mobilnej myMUB, Zamawiający zdecydował o wprowadzeniu kryterium, które będzie oceniało koncepcję rozbudowy aplikacji mobilnej.

Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 1. do formularza ofertowego. Przedstawienie koncepcji nie jest obligatoryjne, ale brak jej przedstawienia będzie skutkował uzyskaniem 0 pkt w ramach kryterium „Koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej”.

Zamawiający nie ustala limitu znaków dla opisu koncepcji. Ponadto, Wykonawca może dołączyć do koncepcji zdjęcia/screeny/wizualizacje lub inne załączniki.

Ocena w ramach tego kryterium będzie podzielona na pięć składowych:
1) Zgodność koncepcji rozbudowy z pierwotną wersją aplikacji mobilnej myMUB (maksymalnie 10 pkt),
2) Zaproponowane rozwiązania techniczne (maksymalnie 10 pkt),
3) Intuicyjność rozwiązań z punktu widzenia użytkownika aplikacji mobilnej (maksymalnie 10 pkt),
4) Koncepcja w zakresie szaty graficznej (maksymalnie 10 pkt),
5) Koncepcja działań związanych z dostosowaniem aplikacji do standardu WCGA 2.1. (maksymalnie 10 pkt).

Oceny koncepcji dokona komisja złożona z przedstawiciela władz UMB oraz trzech przedstawicieli Działu Współpracy Międzynarodowej. W każdej z ww. pięciu kategorii będą przyznawane punkty w przedziale od 0 do 10, będące liczbami naturalnymi. Punkty z poszczególnych pięciu składowych zostaną zsumowane. Suma będzie stanowiła łączną liczbę punktów w ramach kryterium: koncepcja rozbudowy aplikacji mobilnej. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium to 50.

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach obu kryteriów to 100.
Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Termin / okres wykonania zamówienia:
28 lutego 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, pokój nr 206 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Jakub Wszeborowski

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 51 81, e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl
Dział:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju:
206
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Jakub Wszeborowski
Telefon kontaktowy:
85 686 51 81
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Rozbudowa anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/12/2021/TM. Nie otwierać przed 3 września 2021 r.”.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;

- do zmiany zakresu postępowania;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.