OWBK/613/8/2021/03

Dodane przez btt - 14/07/2021 - 11:54
Krótki opis zapytania:
Usługa analizy statystycznej do badania klinicznego w ramach projektu „Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” 2019/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Analiza statystyczna zmiennych (obszar badań klinicznych).
 2. Identyfikacja błędów w protokole badania, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe wyniki badania klinicznego.
 3. Współpraca ze Sponsorem badania klinicznego w celu potwierdzenia wielkości badanej próby.
 4. Przygotowanie Planu Analizy Statystycznej.
 5. Opracowanie wyników i przygotowanie częściowego raportu statystycznego (interim analysis) oraz raportu statystycznego po zamknięciu bazy danych.
 6. Konsultacje w zakresie statystyki w trakcie trwania badania.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:

 1. Wykonawca posiada minimum 5-letnie doświadczenie w analizie statystycznych danych w obszarze badań klinicznych.
 2. Wykonawca posiada doświadczenie w opracowywaniu wielkości próby klinicznej przynajmniej w 2 badaniach klinicznych.
 3. Wykonawca ma udokumentowane doświadczenie w obszarze projektowania badań medycznych, badań naukowych i analizy statystycznej.
 4. Umiejętność programowania w SAS i R.
 5. Wykonawca dysponuje osobą z wykształceniem wyższym (dyplom magisterski lub doktorat).
 6. Wykonawca dysponuje osobą z biegłą znajomością j. angielskiego na poziomie co najmniej C1.
Kryteria oceny:
Cena brutto – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać do 31.10.2025
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
Numer pokoju:
310
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewelina Sakowicz
Telefon kontaktowy:
85 748 56 34
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących oraz osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy u Wykonawcy (Załącznik nr 3).
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy.
5. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych.
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „CAPTAIN” lub w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail owbk@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert (26.07.2021 r. po godz. 12.30).
Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Pokój numer:
310
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.