AI.220.27.2021ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 09/07/2021 - 09:16
Krótki opis zapytania:
Dostawa, instalacja, uruchomienie systemu multimedialnego wraz ze szkoleniem stanowiskowym użytkownika.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z załączonym plikiem - opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga dostawy, instalacji wraz za okablowaniem, niezbędnymi akcesoriami i osprzętem, uruchomienia systemu i szkolenia stanowiskowego wyznaczonej grupy użytkowników w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży oraz Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UMB.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
15 dni roboczych od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy:
857485546
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
it@umb.edu.pl - oferty i wymagane dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.