OWBK/613/8/2021/02

Dodane przez btt - 17/06/2021 - 08:03
Krótki opis zapytania:
Magazynowanie i dystrybucja produktu badanego realizowane w ramach projektu „Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” 2019/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przyjęcie i magazynowanie produktów badanych zgodnie Z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL), dokumentacją produktu i wymaganiami dotyczącymi przechowywania produktów do badań klinicznych w okresie prowadzenia badania.
 2. Przyjęcie produktu badanego w czterech partiach w przeciągu 4 podanych poniżej terminów:
 • 2021.08 – 1950 op.
 • 2022.03 – 2600 op.
 • 2022.10 – 1950 op.
 • 2023.12 – 700 op.
 1. Przygotowywanie pakietów do wysyłki do ośrodków badawczych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Sponsora.
 2. Wysyłka badanego produktu powinna nastąpić za pośrednictwem wyspecjalizowanego transportu lub firmy kurierskiej do wskazanych przez Zamawiającego 10-13 podmiotów znajdujących się na terenie Polski, wraz z wymaganą dokumentacją.
 3. Przechowywanie i dystrybucja badanego produktu w warunkach określonych przez producenta w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub innych równoważnych dokumentach, z zapewnieniem całodobowego monitoringu temperatury, wilgotności oraz innych warunków wskazanych przez Sponsora badania.
 4. Zamówienie powinno zostać zrealizowane tj. dostarczone do wskazanego ośrodka badawczego w przeciągu 2 tygodni od zamówienia przekazanego przez Sponsora.
 5. Produkty badane muszą być przyjmowane, transportowane, przechowywane, zgodnie z kartą charakterystyki produktu, Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP), zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).
 6. Prowadzenie i dokumentacja ewidencji dotyczącej przyjęcia, przechowywania, dystrybucji zgodnie z kartą charakterystyki produktu, GMP, zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).

 

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:

 • Wykonawca posiada zezwolenie na wytwarzanie badanego produktu leczniczego, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie jako wytwórca badanego produktu leczniczego w zakresie: zwalniania do badania I/II stopnia/pakowania i przepakowywania badanego produktu leczniczego, magazynowania i dystrybucji BPL oraz utylizacji i wystawiania certyfikatu utylizacji BPL.
Kryteria oceny:
Cena brutto – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
1.07.2021 - 31.12.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział: Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
Telefon kontaktowy: 85 686 51 22
e-mail: owbk@umb.edu.pl
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
Numer pokoju:
310
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
85 686 51 22
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących oraz osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy u Wykonawcy (Załącznik nr 3).
4. Zezwolenie na wytwarzanie badanych produktów leczniczych.
5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy.
6. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział: Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „CAPTAIN” lub w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail owbk@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert (25.06.2021 r. po godz. 12.30).

Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Pokój numer:
310
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.