TZ.220.8.2024.26

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 08/05/2024 - 09:54
Krótki opis zapytania:
Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych - zamówienie udzielane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Zgodnie z informacją w załącznikach
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
7
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Wojtunik
Telefon kontaktowy:
(85) 748 55 63
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Wypełniony formularz cenowy + opcjonalnie własna oferta
Termin składania ofert (data i godzina):
2024/05/15 godz.10:00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres malgorzata.wojtunik@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Dostawy z dziedziny nauki - TZ.220.8.2024.26"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.