AI.220.17.2024ZC

Dodane przez dit - 29/02/2024 - 13:16
Krótki opis zapytania:
Dostawa projektora
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Projektor ViewSonic LS740HD; kod producenta: VS19579

Gwarancja producenta: min. 3 lata na projektor, min. 3 lata na źródło światła lub 20 000 godzin (co pierwsze nastąpi)

Wymagane jest dostarczenie nowego projektora do siedziby użytkownika, oraz podłączenie do instalacji zasilającej i sygnałowej systemu audiowizualnego

Wymagana jest regulacja ustawień projektora i dostosowanie parametrów wyświetlania (wielkości obrazu, geometrii obrazu) do zamontowanego w sali ekranu projekcyjnego

Wymagane przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu

Kryteria oceny:
Cena 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia drogą elektroniczną
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Backiel-Cybulska, Piotr Zadykowicz
Telefon kontaktowy:
85 686 51 75
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.