ARE.613.1.1.2023

Dodane przez dre - 15/02/2024 - 07:46
Krótki opis zapytania:
Zaplanowanie i realizacja kampanii marketingowej w mediach społecznościowych w ramach projektu pt. „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa”. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Partnerstwa Strategiczne.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Kod CPV:
79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi kampanię promocyjną działań projektowych w mediach społecznościowych (m.in. na Facebooku, Linkedin, YouTube, TikToku) w formie reklam (film, wywiady, posty) wg wytycznych Zamawiającego (UMB).

2. Kampania będzie dotyczyła promowania współpracy pomiędzy partnerami Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym we Lwowie, postępów i efektów prowadzonych badań naukowych w ramach prowadzonego projektu. Kampania będzie ukierunkowana na odbiorców nie tylko z Polski i Ukrainy, ale także innych krajów UE. W grupie docelowej znajdą się osoby związane z nauką, szkolnictwem wyższym, biotechnologią itp. (studenci, doktoranci, naukowcy). Kampania musi dotrzeć do minimum 300 tysięcy osób.

3. Promowanie współpracy i działań będzie służyło umacnianiu wizerunku UMB na arenie międzynarodowej i zachęcaniu potencjalnych kooperantów do współpracy. Dzięki kampanii umocnione zostaną więzi łączące partnerów, co będzie gwarantem dalszej współpracy po zakończeniu projektu.

4.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaplanowaniu i realizacji kampanii marketingowej w mediach społecznościowych. Cała kampania powinna być przygotowana w języku polskim i angielskim. Tłumaczenie tekstów na język angielski ma zapewnić Wykonawca.

5.W ramach kampanii marketingowe, Wykonawca przygotuje (nagranie i montaż) 3 minutowy film promujący rezultaty projektu z udziałem kierownika projektu i ewentualnie współwykonawcy lub gościa z LNUM (film w języku polskim z podpisami w języku angielskim) oraz wykona profesjonalną biznesową sesję zdjęciową z udziałem członków zespołu projektowego (godzinna sesja zdjęciowa, profesjonalny fotograf i sprzęt, zdjęcia będą robione na terenie UMB (np. park) i w Zakładzie Biotechnologii., min. 10 zdjęć, retusz).

6.Przedmiot zamówienia będzie wykonany na potrzeby projektu pt. „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach konkursu Partnerstwa Strategiczne. Oznacza to, że Wykonawca jest zobligowany do umieszczenia na wszystkich grafikach i w treści postów/artykułów stosowną informację o dofinansowaniu projektu oraz logotyp NAWA, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.

7.Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy materiały w języku polskim (treści artykułów, postów, zdjęcia), na podstawie których Wykonawca przygotuje treści do mediów społecznościowych. Wykonawca przedstawi plan kampanii marketingowej.

8. Do koordynacji kampanii i dokonywania akceptacji (koncepcji i harmonogramu kampanii oraz ewentualnych zmian w jej trakcie itd.) Zamawiający wyznaczy dedykowaną osobę/-y - pracownika/-ów Działu Rozwoju i Ewaluacji UMB. Konsultacje z przedstawicielem UMB będą możliwe w dni robocze, w godz. 07:30-15:30. Ostateczny wybór formy reklamy, mediów społecznościowych, odbiorców oraz treści, wyglądu i kształtu materiałów promocyjnych wymaga akceptacji Zamawiającego. Każdorazowo akceptacja musi być dokonana przed ich publikacją. Zamawiający określi również wskaźniki kampanii i częstotliwość raportowania przez Wykonawcę przebiegu kampanii.

9. Istotne kwestie dot. zakresu prac:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia: budżet reklamowy, koszt wytworzenia kreacji i materiałów reklamowych i obsługę kampanii, prowizję Wykonawcy, przekazanie praw autorskich do utworów powstałych w toku realizacji przedmiotu zamówienia (w tym do wszystkich artykułów i grafik) oraz wszelkie inne działania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

b) Opis przedstawiony w II. Przedmiot zamówienia stanowi wytyczne niezbędne do dokonania wyceny realizacji przedmiotu zamówienia. Finalna koncepcja, zakres prac i harmonogram działań reklamowych zostaną ustalone na początku rozpoczęcia prac nad rozbudową aplikacji, po wyborze Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza modyfikację założeń kampanii, jeżeli zmiana ta ma merytoryczne uzasadnienie i spowoduje przyrost korzyści dla Zamawiającego, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ewentualna decyzja o rewizji założeń i ich zmianie należy do Zamawiającego.

c) Realizując zadanie publiczne polegające na wykonaniu przedmiotu zamówienia, Strona realizująca umowę zobowiązana jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie w jakim jest to możliwe i zasadne z uwagi na przedmiot umowy.

Kryteria oceny:
Cena przedmiotu zamówienia - 100%.
Zostanie wybrana oferta najtańsza. W przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za całościowe wykonanie usługi, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Kampania promocyjna musi trwać do 30.06.2024. Termin rozpoczęcia kampanii – 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
319 (Główny budynek Pałacu Branickich, 2 piętro)
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Opacka
Telefon kontaktowy:
85 748 5463
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
- dokumenty poświadczające, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie promocji w mediach społecznościowych.
Zamawiający oczekuje przedstawienia kopii zaświadczeń / referencji, potwierdzających, że każda z ww. usług została wykonana w sposób należyty i terminowy (referencje, opinie Zamawiających).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną, złożone osobiście lub wysłane elektronicznie (podpisem kwalifikowanym). Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok lub w formie elektronicznej (podpisem kwalifikowanym) na adres: magdalena.opacka@umb.edu.pl, w treści wiadomości koniecznie napisać „Zaplanowanie i realizacja kampanii marketingowej w mediach społecznościowych” - zapytanie ofertowe nr ARE.613.1.1.2023. Nie otwierać przed 23.02.2024 przed godziną 15:00”.
Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ustępie 3. Uzupełnienie dokumentów i oświadczeń może odbywać się pisemnie lub e-mailowo.
Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Pokój numer:
319
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.