TZ.220.16.2023.ZO.02

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 24/11/2023 - 13:01
Krótki opis zapytania:
MODYFIKACJA terminu dostawy i opisu. Dostawa Odzieży ochronnej wielokrotnego użytku i akcesorii do pomieszczeń typu cleanroom
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączniku

Kryteria oceny:
CENA 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
DO 21.12.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
3
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Zadykowicz
Telefon kontaktowy:
085-686-51-36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty w wersji papierowej należy składać na adres:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok,
KANCELARIA OGÓLNA
Pokój numer:
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.