TZ.220.5.R/1/23

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 25/10/2023 - 07:36
Krótki opis zapytania:
Zakup artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis artykułów w załączniku nr.1

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
24.11.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Grzegorz Czech
Telefon kontaktowy:
85 748 56 28
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: grzegorz.czech@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.