TZ.220.19.2023.ZO.10

Dodane przez DzialZaopatrze… - 20/10/2023 - 12:19
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załączniku.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 30 dni
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Akademicka 3
15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maria Skwarko, email: maria.skwarko@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
857485819
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem np.:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej TZ.220.19.2023.ZO.10. Nie otwierać przed dniem 03.11.2023 r. przed godz. 9:00.
Pokój numer:
KANCELARIA OGÓLNA
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.