TZ.220.12.2023.ZO.9

Dodane przez DzialZaopatrze… - 28/09/2023 - 08:25
Krótki opis zapytania:
Meble do pomieszczeń magazynowych i laboratoryjnych – 1 kpl.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

w załączeniu

 

Kryteria oceny:
cena ofertowa – 60%
warunki gwarancji – 40 %
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
6
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy:
857485533
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna, lewe skrzydło Pałacu Branickich
ul. Kilińskiego 1, 15-089 Bałystok
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.