ARE.610.12.1.2023

Dodane przez dre - 22/09/2023 - 11:48
Krótki opis zapytania:
Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/NZ7/03757 z dnia 10.01.2022 r.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres audytu:

Beneficjentem środków jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Projekt badawczy pt. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”, finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/NZ7/03757 z dnia 10.01.2022 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie (NCN), Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (UMB) a prof. dr hab. Barbarą Malinowską - kierownikiem projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 115 480 zł i w całości jest finansowany ze środków NCN.

Termin realizacji projektu: 10.01.2022 – 09.01.2026 (48 miesięcy).

Cel projektu:

Celem projektu jest ocena terapii skojarzonej ukierunkowanej na blokadę obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1oraz hamowanie iNOS lub aktywację AMPK w szczurzych modelach eksperymentalnych nadciśnienia płucnego.

Audyt obejmuje okres od 10 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

 1. Wymagania dotyczące audytora:

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

 1. osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Audytorem nie może być:

 1. podmiot zależny od UMB;
 2. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego UMB w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego podmiotu. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt w jego imieniu. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic UMB w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki oraz upoważnionym przez niego osobom.

Audytor przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

 1. Tryb przeprowadzenia audytu

Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z Uchwałą nr 104/2018 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia projektów badawczych podlegających obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu, na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 1. Cel przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii, w szczególności w zakresie:

 1. Zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 2. Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 3. Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

 

 1. Zakres audytu zewnętrznego

Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.

Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:

 1. Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 2. Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 3. Płatności wydatków związanych z projektem;
 4. Wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 5. Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 6. Przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 7. Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
 8. Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

 

 1. Zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające opinię o:

 1. Zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 2. Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 3. Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:

 1. Datę sporządzenia;
 2. Nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 3. Nazwę i tytuł projektu;
 4. Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny o niezależności od audytowanego podmiotu;
 5. Imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 6. Cele audytu;
 7. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 8. Termin, w którym przeprowadzono audyt;
 9. Zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 10. Ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 11. Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 12. Zaprezentowanie ustaleń audytora w obszarach, o których mowa w pkt. 5 zapytania ofertowego;
 13. Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 14. Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu;
 15. Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – dodatkowo nazwę jednostki.

 

 1. Wymagania dotyczące terminów przekazania sprawozdania z audytu zewnętrznego

Audytor przekazuje sprawozdanie z audytu zewnętrznego podmiotowi audytowanemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Sprawozdanie z audytu należy sporządzić w języku polskim i przekazać w formie pisemnej Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.

Kryteria oceny:
najniższa cena wykonania zamówienia (100%)
Termin / okres wykonania zamówienia:
Październik - Listopad 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1,
Główny korpus Pałacu Branickich
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
319
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Anna Szklarzewska (agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl)
Telefon kontaktowy:
+48 85 748 5655
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych przez Wykonawcę kwalifikacji.
3. Formularz ofertowy (załącznik do zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o bezstronności (załącznik do zapytania ofertowego)
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Dział: Kancelaria Ogólna UMB 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Kopertę należy opisać następująco: "Audyt projektu nr 2021/41/B/NZ7/03757"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • przeprowadzania dodatkowych negocjacji (np. jeśli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę),
 • pozostawienia bez rozpatrzenia oferty złożonej po terminie lub niepełnej (np. bez załączników),
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.