TZ.220.13.2023.ZO.6

Dodane przez DzialZaopatrze… - 12/09/2023 - 07:46
Krótki opis zapytania:
Dostawa wytwornicy pary z automatycznym napełnianiem - 1 szt.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załączniku.

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Dział Zaopatrzenia
ul. Akademicka 3 (Dom Studenta nr 1) – wjazd od ul. Mickiewicza
15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Emil Bach
Telefon kontaktowy:
85 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: emil.bach@umb.edu.pl
Pokój numer:
11
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.