AI.220.82.2023ZC

Dodane przez dit - 04/09/2023 - 10:08
Krótki opis zapytania:
Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study).
 2. Zaprojektowanie i uruchomienia serwisu internetowego opartego na systemie CMS z zachowaniem dotychczasowej domeny www (www.bialystok.plus).
 3. Dostosowanie serwisu do standardów WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Zakres usługi: 

 1. W uzgodnieniu z użytkownikiem wykonanie projektu identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS obejmującego między innymi logo/logtyp, druki firmowe, czcionkę i kolorystykę, stopkę maila, ubiór pracowników itp., uwzględniającego, iż projekt jest prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i powinien być spójny z identyfikacją wizualną uniwersytetu.  Identyfikacja wizualna powinna odzwierciedlać fakt, że Białystok PLUS jest marką lokalną znaną na terenie miasta Białegostoku oraz powinna uwzględniać lokalną specyfikę uwarunkowań kulturowych i społecznych typowych dla tego miasta. Identyfikacja powinna być spójna z dotychczasowymi projektami i doświadczeniami zespołu prowadzącego projektu Białystok PLUS, co zostanie wypracowane w ramach cyklicznych warsztatów z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. 
 1. Logo: 
 • łatwość percepcji - tworzony logotyp musi być jasny i zrozumiały dla odbiorców bez dwuznacznych, sprzecznych ze sobą przekazów, 
 • łatwość zapamiętania i przejrzystość, 
 • łatwość wykorzystania w różnych technikach i trwałość, 
 • pozytywne skojarzenia. 
 • wersja podstawowa (wersja polska, wersja angielska, wersja niemiecka), 
 • kolorystyka, 
 • pole ochronne znaku, 
 • wersja jednobarwna, 
 • przykład zastosowania druku jednobarwnego, 
 • umieszczanie znaku na tłach kolorowych,  
 • minimalny rozmiar znaku,  
 • opracowanie szablonów 2 oraz 3-elementowych, umożliwiających budowanie ciągu logotypów, gdzie logo Białystok PLUS stanowi stały element, 
 • wersje niedopuszczalne, 
 • spójność z dotychczasowym dorobkiem i doświadczeniami projektu 
 1. Materiały elektroniczne 
 •  prezentacja PowerPoint (wersja polska, wersja angielska, wersja niemiecka), 
 • stopka poczty elektronicznej, 
 • pion/poziom Baner internetowy, 
 • banner fb/ instagram,
 • rollup, 
 • ulotka promocyjna, 
 • folder, 
 • teczka, 
 • papier firmowy, 
 • przewodnik (okładka), 
 • projekt ubioru, 
 • przykładowe materiały promocyjne: pendrive, długopis, przypinka, naklejka, kubek / kubek termiczny, torby papierowe 
 1. Hosting serwisu w zakresie zamawiającego. 
 2. Zaprojektowania i uruchomienia serwisu internetowego ma obejmować:   
 • Analizę działań prowadzonych przez firmę oraz określenie potrzeb i wymagań pod względem potrzeb lokalnej społeczności,   
 • Projekt funkcjonalny serwisu – szkielet nawigacji oraz interakcji z użytkownikiem,   
 • Projekt graficzny, kreacja graficzna serwisu w oparciu o stworzony projekt identyfikacji wizualnej  
 • Wdrożenie systemu CMS, programowanie funkcjonalności, testowanie.   
 • Obsługa powdrożeniowa w okresie obowiązywania gwarancji.  
 • Każda treść powinna zawierać metkę informacyjną zawierającą: datę i godzinę utworzenia artykułu oraz autora artykułu. Wprowadzający ustala datę i godzinę obowiązywania i zakończenia obowiązywania informacji; 
 • Strony powinny zostać wyposażone w mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator ma możliwość swobodnej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji. Stara witryna powinna być integralną częścią strony. 
 • Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML takich jak nagłówki czy listy wypunktowane; 
 • Strona internetowa (Portal) musi umożliwiać odtwarzanie zdjęć oraz elementów multimedialnych (audio, video); 
 • Strony muszą posiadać mechanizm umożliwiający wyświetlanie informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych, 
 • Mapa serwisu powinna być tworzona automatycznie, 
 • Strony internetowe muszą być wyświetlane w głównych przeglądarkach internetowych: Egde, Mozzila Firefox, Opera, Google Chrom) 
 • Strony www powinny zawierać wyszukiwarkę umożliwiająca użytkownikowi przeszukanie serwisu, zarówno proste jak i zaawansowane, 
 • Strona www powinna posiadać wbudowane zabezpieczenia, w tym odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań, stosować wyrażenia regularne w formularzach, stosować bezpieczne połączenia oparte o protokół SSL, tam, gdzie jest to niezbędne, odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych 
 • Narzędzie do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych; 
 • Witryna wykonana w oparciu o koncepcję Responsive Web Design.  
 • Powinien być zrealizowany przy wykorzystaniu PHP w wersji co najmniej 8.0, bazy danych typu SQL i systemu Redis. 
 • Główne funkcjonalności systemu powinny być pokryte testami jednostkowymi i funkcjonalnymi, a architektura systemu powinna umożliwiać jego rozwój w przyszłości. 
 • Dla rozdzielczości 1300+ pikseli interfejs wzbogacony o dodatkowe funkcje nawigacji.  
 • Zmieniająca swoją architekturę treści, modyfikując wygląd elementów lub całkowicie z nich rezygnując, ułatwiając czytanie oraz nawigację w zależności od urządzenia/rozdzielczości na jakiej jest prezentowana.  
 • Optymalizacja serwisu internetowego (SEO SEF) pod kątem jak najlepszego naturalnego pozycjonowania się jej podstron w wiodących wyszukiwarkach.  
 • Zaprojektowanie i wykonanie funkcjonalnych witryn zbudowanych zgodnie ze standardami W3C.  
 • Każdy etap powstawania funkcjonalności ma być widoczny na serwerze testowym, dzięki czemu będzie można na bieżąco śledzić i testować działanie systemu.   
 • Przygotowanie prostego rozwiązania publikacji serwisu ze strony developerskiej (testowej) na produkcyjną.  
 1.  Przykładowe funkcjonalności serwisu 
 • Budowa modułowa – możliwość dodawania nowych funkcjonalności (modułów) bez całościowej przebudowy portalu, 
 • Możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/lub zdjęcia; 
 • Możliwość publikacji załączników w postaci plików doc, xls, ppt, rtf, odt oraz innych plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, rar, 7z, mkv, mp4 opatrzonych odpowiednimi ikonkami oraz innych plików dowolnego formatu opatrzonych właściwą dla nich ikonką, 
 • Mechanizm umożliwiający widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale, możliwość blokowania artykułów, 
 • Możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/ lub zdjęcia i możliwość swobodnego definiowania, w których częściach serwisu mają pojawiać się wstępy, a w których całe artykuły; 
 • Mechanizm odnotowujący aktualną oraz sumaryczną liczbę użytkowników strony internetowej w czasie rzeczywistym; 
 • Wykonawca zapewnia opiekę techniczną nad stroną www na okres obowiązywania gwarancji, czyli 24 miesiące. 
 • Baza danych zawierająca numery uczestników projektu, linki do wywiadów itp.  
 • Kalendarz pozwalający zamawiającemu przygotowanie/edycję terminów wizyt oraz użytkownikowi rezerwację wizyty (po wcześniejszym zalogowaniu przy użyciu hasła i id) potwierdzoną automatyczną wysyłką maila do użytkownika oraz zamawiającego.  
 • Sloty replikują się do kalendarza google zamawiającego i automatycznie aktualizują się w momencie rezerwacji przez użytkownika.   
 • Zmiana slotu w kalendarzu google powinna spowodować zajętość slotu w serwisie.  
 • W mailu dla użytkownika link z możliwością odwołania/zmiany/potwierdzenia wizyty oraz dodatkowe informacje z bazy.  
 • Podczas rezerwacji wizyty możliwość uzyskania od użytkownika (nr telefonu, maila, cukrzyca, data urodzenia itp. - możliwość edycji tych pól).  
 • Możliwość powiązania od siebie kilku wizyt dla jednego użytkownika.  
 1. Obowiązki Wykonawcy: 
 • Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania projektu/wizualizacji. Zobowiązany jest do stosowania się do uwag Zamawiającego, aż do momentu wyboru finalnej wersji projektu graficznego strony, 
 • Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia cotygodniowych spotkań-warsztatów z zespołem projektu Białystok PLUS w siedzibie Zamawiającego, podczas których dyskutowane będą postępy w pracach, wyznaczane dalsze zadania oraz realizowany insight konsumencki. Spotkania będą odbywały się w godzinach popołudniowych. Preferowany piątek po 15:30. 
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykazania legalności kodu źródłowego strony i prawa do jego używania na podstawie złożonego oświadczenia, 
 • Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia szkoleniowego z obsługi witryny, 
 • Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pełnego opisu technicznego zbudowanego serwisu, 
 • Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworzonego serwisu na nośniku danych, który będzie zawierał komplet zbiorów danych pozwalających na uruchomienie od zera całego serwisu w oparciu o dane z tego nośnika, 
 • Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, bezterminowo, na zasadzie wyłączności, 
 • Zamawiający dokona testowania strony pod kątem dostępności oraz uruchomienia strony internetowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia poprawek. Zamawiający zastrzega sobie dokonanie czynności sprawdzających i testowych w okresie do 14 dni roboczych. 
 1. Gwarancja: 

a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru, 
b) Wykonawca zobowiązuje się udzielać wsparcia technicznego dla administratora portalu w okresie gwarancyjnym, polegająca na udzieleniu administratorowi pomocy w zakresie konfiguracji i poprawnej pracy z systemami CMS; 
c) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania powstałych w okresie gwarancyjnym usterek w terminie 24 godzin roboczych od chwili przekazania informacji o usterce przez Zamawiającego, natomiast w przypadku, jeżeli usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie usunięcia usterki.3.Termin realizacji: 30 dni robocze od dnia zawarcia umowy. 

Kryteria oceny:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.

a. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena (PC) – 60%,
- doświadczenie eksperta w realizacji usług na rynku lokalnym Białegostoku (PD) – 40%

b. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

c. Liczba punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” – 60%.

d. Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie eksperta w realizacji usług na rynku lokalnym Białegostoku” zostanie przyznana w następujący sposób:
• Elementem podlegającym ocenie będzie przeprowadzenie przez wskazanego eksperta usług z zakresu tworzenia identyfikacji wizualnej oraz stron internetowych posiadającym doświadczenie w opracowaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla przedsięwzięcia realizowanego na rynku lokalnym z uwzględnieniem analizy uwarunkowań społeczno-kulturowych Białegostoku
• Weryfikacja spełnienia wymogu odbędzie się na podstawie dołączonego wykazu osób - załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego.
• Zamawiający będzie przyznawał punkty za wykonane usługi na rynku lokalnym Białegostoku, zgodne z opisem powyżej, w liczbie od 4 do 10 z założeniem, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych usług wynosi 4 a maksymalna 10.
• W przypadku wykazania w załączniku nr 1 więcej niż jednej osoby pełniącej rolę eksperta do oceny uwzględniony będzie ekspert wykazany w załączniku nr 1 z największym doświadczaniem

e. Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PD = (PR / PN) x 40
gdzie:
PR – liczba usług w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba usług– 10
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie eksperta w realizacji usług na rynku lokalnym Białegostoku”

f. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PD

Termin / okres wykonania zamówienia:
50 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Sprawy merytoryczne dotyczące ofert:
Karolina Kozłowska - e-mail:bialystok.plus@umb.edu.pl
tel.: 85 686 53 60
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Karolina Kozłowska /Anna Backiel-Cybulska
Telefon kontaktowy:
85 686 53 60 / 85 686 51 75
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym.

Wykonawca wykaże, że
1. dysponuje co najmniej jednym ekspertem z zakresu tworzenia identyfikacji wizualnej oraz stron internetowych posiadającym doświadczenie w opracowaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla przedsięwzięcia realizowanego na rynku lokalnym z uwzględnieniem analizy uwarunkowań społeczno-kulturowych Białegostoku. Ekspert winien zrealizować co najmniej 3 usługi zgodne z opisem we okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert. Wykonawca winieni załączyć do oferty wykaz osób będących ekspertami oraz zrealizowanych przez nich usług - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytanie ofertowego.
3. zrealizował co najmniej 3 serwisy www, w tym:
• co najmniej jeden serwis z systemem rejestracji uczestników badania naukowego/pacjentów, ze wskazaniem linków do zrealizowanych serwisów www,
• co najmniej 2 serwisy uwzględniające wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.). Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz usług – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego Wykonawca wykaże sposób wyliczenia przedłożonej oferty z wyszczególnieniem godzinowej stawki oraz szacunkowej liczby godzin przeznaczonych na realizację zadania.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.