TZ.220.4.2023.ZO.7

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 27/02/2023 - 08:53
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Rejestrator temperatury TERMIO-15 ze świadectwem wzorcowania
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załącznikach.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3 (Dom Studenta nr 1) – wjazd od ul. Mickiewicza
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
3
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Trochimczyk
Telefon kontaktowy:
(85) 748 5620
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marek.trochimczyk@umb.edu.pl,
z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy i przedmiotu oferty z podaniem numeru postępowania „Zapytanie ofertowe - TZ.220.4.2023.ZO.7"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.