TZ.220.1.2023.8.1

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 21/02/2023 - 10:40
Krótki opis zapytania:
Dostawa :
1.Artykuły i materiały stomatologiczne
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Tabela w załączeniu

Dostawa jednorazowa

Miejsce dostaw: Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3  15-267 Białystok lub Jednostki Organizacyjnej UMB wskazanym w każdorazowym zamówieniu.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok ul. Akademicka 3
tel.85 748 55 44
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Zakład Technik Dentystycznych15-276 Białystok ul. Waszyngtona 13
tel.85 748 58 58
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko dr Marcin Chorzewski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 44 , 85 748 58 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.