OWBK/113/2022/03

Dodane przez btt - 14/12/2022 - 10:07
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji. Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
Opis wykonywanych czynności przez wybraną osobę:
•    wyszukiwanie projektów badawczych, które mają potencjał komercyjny,
•    ocenianie stopnia zaawansowania projektów innowacyjnych,
•    opieka nad projektem: monitorowanie postępów i wsparcie naukowców w jego rozwoju,
•    tworzenie komercyjnej oferty wybranych projektów naukowych,
•    poszukiwanie potencjalnych odbiorców i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
Zamawiający szacuje, że usługa będzie realizowana łącznie przez około 200 godzin.

Warunki udziału w postępowaniu
1.    Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.    Wykonawca musi posiadać wykształcenie minimum wyższe w zakresie medycyny, farmacji, biologii lub chemii oraz mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (min. B2, w tym fachowego języka z zakresu nauk biomedycznych).
3.    Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena brutto za godzinę, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) Wykonawca podaje ceny brutto.
4.    Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.    Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.    uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b.    posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c.    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.    Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.    Wykonawca musi zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie.

 

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny i doświadczenia.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie:
1) ceny za realizację usługi – 40%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.

2) wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 60%
uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu nauk medycznych i farmacji – 30 pkt
uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu chemii i biologii – 20 pkt
Ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 20 pkt
Ukończone studia medyczne magisterskie, kierunek farmacja – 20 pkt
Ukończone studia medyczne magisterskie, inne niż kierunek lekarski –10 pkt
Ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, chemia – 10 pkt

Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w CV Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 40%
- wykształcenie wykonawcy (WW) - 60%
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU=(CN/CR)x40, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. Kryterium cena.
3) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób: WW=(WR/WN)x60, gdzie:
WN – najwyższa liczba punktów za wykształcenie w otrzymanych ofertach,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.
4) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru:
P=CU+WW
Termin / okres wykonania zamówienia:
30.04.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail btt@umb.edu.pl
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu
Dział:
OWBK, BTT
Numer pokoju:
0.09
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Bukłaha
Telefon kontaktowy:
856865122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
CV Wykonawcy potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Pokój numer:
0.09
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.