AZP.25.4.17.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 17/10/2022 - 09:18
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Asystowanie w leczeniu pod mikroskopem stomatologicznym”.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, szkolenia „Asystowanie w leczeniu pod mikroskopem stomatologicznym” kierowanego do 10 studentek III roku Kierunku Higiena stomatologiczna UMB.

Zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

1)     Wprowadzenie do pracy w mikroskopie – wskazania, przeciwskazania, rodzaje zabiegów, itp.

2)     Prawidłowa pozycja lekarza, asysty i pacjenta do pracy pod mikroskopem

3)     Organizacja gabinetu i stanowiska do pracy w mikroskopie

4)     Techniki izolacji pola operacyjnego

5)     Zasady komunikacji między lekarzem a asystą

6)     Transfer narzędzi w pracy pod mikroskopem

Szczegółowy opis usługi zgodnie z załącznikiem nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Kryteria oceny:
1) Kryterium doświadczenia trenera - waga 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 40 pkt
1. Elementem podlegającym ocenie w kryterium będzie przeprowadzenie, przez Trenera prowadzącego szkolenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług szkoleniowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Weryfikacja spełnienia wymogu na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych szkoleń.
2. Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone szkoleń w liczbie do 20, co oznacza, że maksymalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń wynosi 20.
3. Ilość punktów (PT) w kryterium zostanie wyznaczona wg wzoru:
PT = (LS/20) x 40, gdzie:
LS – liczba szkoleń w badanej ofercie, przeprowadzonych przez Trenera wskazanego w formularzu ofertowym
20 – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium

2) Kryterium cena - 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 60 pkt.
Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium
Termin / okres wykonania zamówienia:
Listopad 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski, Agnieszka Malinowska
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 55 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
- lista usług szkoleniowych zrealizowanych przez Trenera - załącznik nr 1 do formularza ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Asystowanie w leczeniu pod mikroskopem stomatologicznym” nr AZP.25.4.17.2022 - Nie otwierać przed dniem 25.10.2022, godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok.