AWM/NAW/5/2022/TM

Dodane przez DzialWspolpracy - 07/06/2022 - 11:24
Krótki opis zapytania:
Zapewnienie dostępu do interaktywnych platform medycznych: AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics, stworzonych przez McGraw-Hill Medical
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:

72400000-4 – Usługi Internetowe

I. Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia

 

1. Rodzaj zamówienia: 

 Dostawy

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do interaktywnych platform AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics, stworzonych przez McGraw-Hill Medical.

2) Zadanie jest finansowane w ramach projektu pt. „Okno na świat. Wzmocnienie komunikacji i zapewnienie dostępu do anglojęzycznych platform edukacyjnych na UMB” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.

3) Wykonawca zapewni zdalny dostęp do interaktywnych platform AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics, poprzez sieć uczelni, który będzie kontrolowany adresami IP. Lista adresów IP znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie umowy licencyjne wymagane przez wydawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski w terminie 14 dni od podpisania umowy. Niedostarczenie w terminie umów licencyjnych nie może być wskazywane jako podstawa opóźnienia w dostępie do aplikacji.

5) Zamawiający będzie miał prawo uprawnionym użytkownikom (pracownicy oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UMB) zapewnić dostęp do bazy z dowolnego komputera poprzez serwer Proxy.

6) Usługa polegająca na skonfigurowaniu i zapewnieniu dostępu do aplikacji do interaktywnych platform AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics będzie realizowana w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (10 miesięcy).

7) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

8) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Kryteria wyboru ofert

 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:

- Cena oferty – max. liczba – 60 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia;

- Czas realizacji reklamacji (w godzinach) - max. liczba – 40 pkt. – w formularzu ofertowym Wykonawca zaznaczy jedną z trzech opcji dotyczących czasu realizacji reklamacji (w godzinach).

2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”

- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za zapewnienie dostępu do interaktywnych platform AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 60;

- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów.

3) Zasady oceny kryterium „Czas realizacji reklamacji (w godzinach)”

- W kryterium „Czas realizacji reklamacji (w godzinach)” ocena zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego czasu rozpatrywania reklamacji (w godzinach), wg poniższego podziału:

Czas realizacji reklamacji (w godzinach):

a) do 48 godzin – 40 pkt

b) powyżej 48 godzin do 72 godzin – 5 pkt

c) powyżej 72 godzin  – 0 pkt

4) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach obu kryteriów to 100.

Zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

 

30 kwietnia 2023 r.

 

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 

- posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;

- Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w I. Zapytanie ofertowe – przedmiot zamówienia ust. 2. o wartości min. 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku zamówień wykonywanych zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż wartość podana powyżej.

W przypadku podania kwoty w walucie obcej, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć tą wartość na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie Zamawiającego (http://zamowienia.umb.edu.pl/).

 

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 

V. Składanie ofert

 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pokój nr 205 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

 

dr Tomasz Maliszewski

 

Telefon kontaktowy: 

 

tel. 85 686 52 21, e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

 

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

 

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje);

 

4. Termin składania ofert (data i godzina): 

 

20.06.2022 r. Oferty mogą zostać przesłane pocztą lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

5. Miejsce:

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

 

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Zapewnienie dostępu do interaktywnych platform medycznych: AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/5/2022/TM Nie otwierać przed 21.06.2022 r.”.

 

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

 

6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;

- do zmiany zakresu postępowania;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;

- Załącznik nr 2 – wzór umowy;

- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;

- Załącznik nr 5 – Lista adresów IP

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych związanym z realizacją zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000 PLN netto.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

1)         administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora,

2)         Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,

3)         dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000 zł,  na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do

  ewentualnego zawarcia umowy z osobą fizyczną,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Uczelni jakim

  jest obowiązek dokonywania wydatków publicznych, rozliczeń w sposób celowy i oszczędny 

  zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości,

4)         odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym, w szczególności dostarczające i wspierające systemy informatyczne,

5)         dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych tj. 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia lub umowy,

6)         podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania,      

7)         każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy i nie może naruszać integralności protokołu i załączników.

W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

8)         każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

9)         w oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- Cena oferty – max. liczba – 60 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia;
- Czas realizacji reklamacji (w godzinach) - max. liczba – 40 pkt. – w formularzu ofertowym Wykonawca zaznaczy jedną z trzech opcji dotyczących czasu realizacji reklamacji (w godzinach).
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za zapewnienie dostępu do interaktywnych platform AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 60;
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów.
3) Zasady oceny kryterium „Czas realizacji reklamacji (w godzinach)”
- W kryterium „Czas realizacji reklamacji (w godzinach)” ocena zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego czasu rozpatrywania reklamacji (w godzinach), wg poniższego podziału:
Czas realizacji reklamacji (w godzinach):
a) do 48 godzin – 40 pkt
b) powyżej 48 godzin do 72 godzin – 5 pkt
c) powyżej 72 godzin – 0 pkt
4) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach obu kryteriów to 100.
Zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
30.04.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pokój nr 205 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

dr Tomasz Maliszewski

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 52 21, e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
Dział:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju:
205
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy:
+ 48 85 686 52 21
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Zapewnienie dostępu do interaktywnych platform medycznych: AccessEmergencyMedicine, AccessSurgery i AccessPediatrics – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/5/2022/TM Nie otwierać przed 21.06.2022 r.”.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;

- do zmiany zakresu postępowania;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.