TZ.220.6A.2024.ZO.19

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 02/07/2024 - 10:09
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załącznikach.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
zgodnie z załącznikiem
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
3
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Mantiuk-Piesowicz
Telefon kontaktowy:
(85)7485536
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.mantiuk-piesowicz@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Dostawy z zapytania ofertowego - TZ.220.6A.2024.ZO.19”
Pokój numer:
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.