TZ.220.18.2023.ZO.3

Dodane przez DzialZaopatrze… - 22/09/2023 - 13:01
Krótki opis zapytania:
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji zestawu do przygotowania preparatów cytodiagnostycznych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załącznikach. 

Kryteria oceny:
- cena ofertowa – 60 %
- warunki gwarancji – 40 %
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 15.12.2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Akademicka 3
15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
6
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Edyta Jakubowska
Telefon kontaktowy:
857485715
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem np.: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz gwarancją: System uzdatniania wody. Nie otwierać przed dniem 02.10.2023 r., przed godz. 9:00
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.