AZP.25.2.3.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 24/01/2023 - 08:49
Krótki opis zapytania:
Usługa transportu dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) - Białystok
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Nazwa:

Usługa transportu dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) - Białystok

 

Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”,

Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym

(IV edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór Wykonawcy usługi transportowej dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) zakwalifikowanych do udziału w projekcie Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) – Białystok

 1. Liczba wyjeżdżających: 24 studentów UMB w podziale na 2 grupy:
 • grupa I – 10 osób
 • grupa II – 14 osób

Uwaga: zakłada się możliwość niewielkich zmian liczebności grup (maksymalnie +/- 2 osoby). Dokładną liczebność dwóch grup Zamawiający poda Wykonawcy z chwilą podpisania umowy.

 1. Termin wyjazdu
 • usługa realizowana w terminie 16 – 29 kwietnia 2023 r.,
 • terminy wyjazdu i powrotu powinny umożliwić osobom wyjeżdżającym pobyt w miejscu docelowym tj. w Pampelunie 3 kolejne dni robocze + 2 dni na dojazd,
 • dopuszczalne terminy wyjazdu i powrotu grupy I:
 • wyjazd 16.04.2023 - powrót 20.04.2023 (niedziela-czwartek), lub
 • wyjazd 17.04.2023 - powrót 21.04.2023 (poniedziałek-piątek), lub
 • wyjazd 18.04.2023 - powrót 22.04.2023 (wtorek-sobota)

 

 • dopuszczalne terminy wyjazdu i powrotu grupy II:
 • wyjazd 23.04.2023 - powrót 27.04.2023 (niedziela-czwartek), lub
 • wyjazd 24.04.2023 - powrót 28.04.2023 (poniedziałek-piątek), lub
 • wyjazd 25.04.2023 - powrót 29.04.2023 (wtorek-sobota)

 

Dokładny plan podróży tj. daty i godziny wyjazdu i powrotu studentów I i II grupy muszą być podane Zamawiającemu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem licząc od dnia wyjazdu każdej z grup.

 1. Miejsce docelowe: Pampeluna (prowincja Nawarra) – Hiszpania.
 • Dopuszczalne środki transportu w obie strony:
 • autokar, bus, transport publiczny (bilety) na trasie Białystok - Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin,
 • samolot na trasie lotnisko/port lotniczy Polska - lotnisko w Hiszpanii/ kraju UE - lotnisko w Pampelunie (dopuszczalna maksymalnie jedna przesiadka na trasie wylotu i jedna na trasie przylotu),
 • samolot na trasie lotnisko/port lotniczy Polska - lotnisko w Hiszpanii/ dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy w Hiszpanii (te same miasto) - Pampeluna dworzec kolejowy/dworzec autobusowy.
 • Dopuszczalne miejsca wylotu/ przelotu/ przylotu/ przyjazdu:
 • w Polsce Zamawiający dopuszcza Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin,
 • Lotnisko w Hiszpanii/ kraju UE (Zamawiający dopuszcza lotniska położne w odległości nie większej niż 500 km od Pampeluny),
 • Port lotniczy w Pampelunie/ dworzec kolejowy lub autobusowy w Pampelunie.
 1. Czas trwania podróży i godziny przyjazdu/ przylotu na miejsce docelowe:
 • całkowity czas podróży z miejsca wyjazdu do miejsca docelowego nie powinien przekroczyć 18 godzin (warunek dotyczy również podróży powrotnej)
 • przylot/ przyjazd do Pampeluny maksymalnie do godz. 22.00.
 1. Bagaż: opłata za autokar/ bus/ transport publiczny/ samolot powinna zawierać możliwość przewiezienia przez każdego pasażera bagażu podręcznego i co najmniej 1 sztuki bagażu rejestrowego wg standardowych wymagań linii lotniczych.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
 • Wykonawca poda w Formularzy ofertowym (Załącznik 1) cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w PLN, w tym cenę w przeliczeniu na 1 osobę.
 • Wykonawca w cenie usługi zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena ofertowa: 100%
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który  spełni warunki udziału w postępowaniu, złoży ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom określonym przez Zamawiającego. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (w ofertach dodatkowych Wykonawcy nie będą mogli zaoferować ceny wyższej niż w ofertach pierwotnych)

 

 1. Warunki płatności:
 • płatność nastąpi po zrealizowaniu usługi transportu oddzielnie dla każdej z grup, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z liczbą studentów w każdej z grup) przelewem na wskazany nr konta w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy oraz w zawartej Umowie.
 • podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie dokonanie odbioru zrealizowanej usługi transportu  potwierdzone Protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony bez uwag.

 

Kryteria oceny:
Cena ofertowa: 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30.06.2023 r
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna PIŁASZEWICZ; Katarzyna Backiel
Telefon kontaktowy:
48 85 7485650; 48 85 748 56 25
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
Pełnomocnictwo -jeśli dotyczy
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Usługa transportu dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w podziale na dwie grupy) na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) – Białystok, nr AZP.25.2.3.2023 - Nie otwierać przed dniem 02.02.2023, godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok