AZP.25.4.18.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 13/10/2022 - 08:46
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Marketing internetowy gabinetu stomatologicznego”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę szkolenia „Marketing internetowy gabinetu stomatologicznego” kierowanego do 10 studentek III roku Kierunku Higiena stomatologiczna UMB.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny:
Kryterium cena - 60%
Kryterium doświadczenia trenera - waga 40%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Listopad - grudzień 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 54 43
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Marketing internetowy gabinetu stomatologicznego” nr AZP.25.4.18.2022 - Nie otwierać przed dniem 21.10.2022, godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok.