TKE/37/2024

Dodane przez TKE - 06/06/2024 - 08:46
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest remont 2 pomieszczeń na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczących się w Domu Studenta nr 1.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest remont 2 pomieszczeń na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczących się w Domu Studenta nr 1.

Zamówienie obejmuje swym zakresem pomieszczenia o łącznej powierzchni około 150, 00 m2 .

Prace budowlane przewidziane remontem obejmują:

  • zabezpieczenie pomieszczeń przyległych przed skutkami robót budowlanych;
  • zabezpieczenie okien drzwi i podłóg;
  • przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie – szpachlowanie, gruntowanie;
  • malowanie ścian i sufitów (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym);
  • demontaż starych wykładzin dywanowych w jednym pomieszczeniu, wykonanie wylewki samopoziomującej i montaż nowej wykładzin PCV homogenicznych np.: FORBO
  • sprzątnięcie po robotach.            

Uwaga: Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 13.06.2024 r. godzina 9: 00 przed wejściem do budynku Dom Studenta nr 1, Białystok Ul. Akademicka 3

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Janoszuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy:
85 748-55-51
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Ul. Mickiewicza 2C, Białystok
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.