ARE.611.1.2.2021

Dodane przez dre - 19/02/2021 - 14:42
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia 3 kandydatek/ów (lekarzy) na wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)”. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie poniższych zadań:

 1. Dobór populacji badanej – określenie i przestrzeganie kryteriów włączenia do badania klinicznego, kryteriów wykluczenia lub nieuwzględnienia,
 2. Dobór populacji badanej – określenie i przestrzeganie kryteriów włączenia do badania klinicznego, kryteriów wykluczenia lub nieuwzględnienia, w tym:
 1. Przeprowadzenie badania uczestników badania,
 2. Sporządzenie wywiadu,
 3. Wstępna kwalifikacja i włączanie uczestników do badania
 4. Informowanie o zasadach udziału w projekcie,
 5. Pobranie świadomej zgody uczestnika badania na udział w projekcie,
 6. Sporządzanie raportów medycznych dotyczących uczestników badania
 1. Wypełnienie ankiety lekarskiej „próby klinicznej”
 2. Współpraca z CRO i przekazywanie danych i dokumentacji

 

Wymagania:

Kandydaci na wykonawców w projekcie powinni spełnić następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. Posiada:

a)dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim wydany przez polską szkołę wyższą, potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia i ukończenie co najmniej sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, obejmujących co najmniej 5700 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym dwusemestralnego praktycznego nauczania klinicznego na 6. roku studiów, lub dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarsko--dentystycznym wydany przez polską szkołę wyższą, potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia i ukończenie co najmniej pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie kliniczne na 5. roku studiów i co najmniej 5000 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych lub

b)dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim wydany przez polską szkołę wyższą, potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia i ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim rozpoczętych przed dniem 1 października 2012r., lub dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym wydany przez polską szkołę wyższą, potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia i ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed dniem 1 października 2012r., lub

c) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej wymieniony w wykazie, o którym mowa w art.6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291, 1493, 2112, 2345, 2401, z 2021 r. poz. 159) i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art.6b w/w ustawy, lub

d)dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, albo

e)dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego dalej „LEW”, albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego dalej „LDEW”

3.            Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4.            Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza;

5.            Wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Dodatkowe informacje:

Włączanie pacjentów odbywać będzie się w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wynagrodzenie płatne za każdą przepracowaną godzinę (60 min.) pracy.

Maksymalna liczba godzin do przepracowania w miesiącu: 50 h

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Dodatkowe informacje:

1)     Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr  ARE.611.1.2.2021

2)     Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania.

3)     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4)     Ofertę należy podpisać

5)      Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: ARE.611.1.2.2021

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
05.03.2021 - 31.07.2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Dział Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz – sprawy merytoryczne, telefon do kontaktu: 85 740 95 14 Ewa Andruszkiewicz, Dział Rozwoju i Ewaluacji – sprawy formalne, telefon do kontaktu: 85 686 51 18
Telefon kontaktowy:
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz – sprawy merytoryczne, telefon do kontaktu: 85 740 95 14 Ewa Andruszkiewicz, Dział Rozwoju i Ewaluacji – sprawy formalne, telefon do kontaktu: 85 686 51 18
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) CV
2) kserokopię dokumentu wymienionego w punkcie 2 Wymagań
3) dokument poświadczający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza
4) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta, nr sprawy ARE.611.1.2.2021. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną powyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.