ARE.610.33.2021

Dodane przez dre - 12/10/2022 - 09:45
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawcy – Badacza, członka zespołu projektowego w projekcie pn. „Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Postanowienia ogólne:

 1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - członka zespołu projektowego do wykonania:

1) analizy statystycznej danych epidemiologicznych związanych z przewlekłymi oraz ostrymi zespołami wieńcowym ze szczególnym zastosowaniem modeli badania kliniczno - kontrolnego przemiennego oraz regresji panelowej, opracowanie wyników, współtworzenie manuskryptu oraz udział w jego publikacji w zakresie długoterminowych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej;

Planowany termin realizacji zadania: 01.01.2023 – 31.12.2023

2)analizy statystycznej danych epidemiologicznych dotyczących przewlekłej choroby nerek ze szczególnym zastosowaniem modeli badania kliniczno - kontrolnego przemiennego oraz regresji panelowej opracowanie metodologii oraz jej publikacja w zakresie krótko- i długoterminowych skutków wpływu zanieczyszczenia powietrza na występowanie migotania przedsionków oraz przewlekłej choroby nerek w Polsce Wschodniej.

Planowany termin realizacji zadania: 01.01.2024 – 31.12.2024

 1. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dalej jako UMB, na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/NZ7/03716 zawartej z Narodowym Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21.
 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki przeprowadzonych analiz wraz z opracowaniem graficznym w standardzie APA w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego.
 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu rachunku w terminach określonych w przyszłej umowie.

 

Zakaz powiązań

 1. Zamówienie może zostać udzielone osobie nie powiązanej osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  w/w podmiotu  lub  osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może  budzić  uzasadnione wątpliwości,  co  do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności  pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę niespełniającego przesłanek wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - Badacze, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)posiadają doświadczenie zawodowe poparte zaświadczeniami lub publikacjami, w tym: 3 lata doświadczenia w zakresie analizy statystycznej dotyczących badań epidemiologicznych, 

2)ukończona szkoła wyższa na kierunku zdrowie publiczne lub biostatystyka.

2.Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 1 powyżej, składa wraz z ofertą dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie

3.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.610.33.2021”. Ofertę należy złożyć w terminie do 17.10.2022r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę.
 3. Oferta powinna zawierać:

1)wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

3)dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie,

4) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych

 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Wykonawcę.

 

Wybór Wykonawcy

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Podstawy unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 2. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.

 

Wzór umowy

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
 3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Kryteria oceny:
Sposób obliczenia ceny oferty:
Oferta powinna wskazywać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena zaoferowana przez Wykonawcę będzie ceną za dzieło. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga procentowa 100%

W ramach tego kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

Cn

C = -------------- x 100 pkt

Cb

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),
100 pkt – waga kryterium.

Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.01.2023 - 31.12.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
W sprawach związanych z przedmiotem umowy: dr hab. Łukasz Kuźma, e-mail: lukasz.kuzma@umb.edu.pl; w sprawach formalnych: Ewa Andruszkiewicz, e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
sprawy związane z przedmiotem umowy tel.: 660720610, sprawy formalne: 85 686 51 18
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1)oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

2)dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie,

3) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.610.33.2021”. Ofertę należy złożyć w terminie do 17.10.2022r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.