ABTT.081.1.2021.03.02

Dodane przez btt - 07/10/2022 - 10:02
Krótki opis zapytania:
Oznaczenia w surowicy krwi selenu, witaminy B12, witaminy E i indeksu omega-3
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznaczeń laboratoryjnych selenu, witaminy B12, witaminy E i indeksu omega-3 w surowicy uprzednio pobranej od 45 uczestników badań.

Usługa będzie finansowana z budżetu projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00 zawartej dnia 25.03.2021 r.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny
Termin / okres wykonania zamówienia:
Październik 2022 - grudzień 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
9
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Trusewicz
Telefon kontaktowy:
856865122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Wypełniony i podpisany formularz rozeznania cenowego należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail: btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania pliku należy przesłać po zakończeniu składania formularzy (15.10.2022 r. po godz. 12.00).
Pokój numer:
9
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.