ARE.612.8.2022

Dodane przez dre - 15/09/2022 - 13:08
Krótki opis zapytania:
Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i wsparcie kariery młodych naukowców przez mobilność międzynarodową i –sektorową., akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie Horyzont 2020 oraz finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres audytu:

Beneficjentem środków jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Projekt jest realizowany w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND Programu Ramowego UE Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 754432 zawartej w dniu 12 maja 2017 r. pomiędzy Agencją Wiodącą ds. Badań Naukowych, na mocy uprawnień przyznanych przez Komisję Europejską a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz umowy nr 3773/H2020/COFUND/2017/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W48/H2020/2017 zawartej w dniu 14 września 2017 pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 616 560 EUR, w tym:
- wartość dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej wynosi 1 569 600 EUR
- wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wynosi 7 829 805 PLN
- wkład własny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wynosi 869 980 PLN

Termin realizacji projektu: 1.02.2018 r. – 31.01.2023 r. (60 miesięcy).

Cel projektu:
Celem projektu jest wykształcenie 15 wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie badań biomedycznych i biostatystycznych poprzez utworzenie unikatowych międzynarodowych międzydyscyplinarnych studiów doktoranckich skierowanych do początkujących naukowców. Badania naukowe prowadzone są w kilku dziedzinach, w tym w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce, metabolomice, lipidomice, proteomice i immunologii. Zgodnie z raportem WHO (Global status report on noncommunicable diseases 2014) liczba pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi: nowotwór (rak płuc, nowotwory mózgu), choroby układu krążenia, otyłość i cukrzyca typu 2 oraz choroby degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego (choroba Alzheimera) wzrasta w tempie epidemii (szacuje się, iż do roku 2030 wzrośnie 2-3 razy). W wielu przypadkach nie ma skutecznego leczenia, co generuje ogromne koszty dla budżetu państwa. Wykrycie biomarkerów może umożliwić wczesne wykrycie tych chorób, profilaktykę i terapię zindywidualizowaną. Poszukiwania nowoczesnych biomarkerów obecnie prowadzone są przy użyciu najnowocześniejszych technologii w dziedzinie genomiki, proteomiki, transkryptomiki i metabolomiki. Połączenie tych dyscyplin z nowoczesnymi technikami biostatystycznymi i bioinformatycznymi przyczyni się do uzyskania danych, które będą mogły być wykorzystywane do poprawy diagnostyki i terapii w medycynie spersonalizowanej. Program tworzonych studiów doktoranckich ma na celu umożliwienie wprowadzenia takich systemowych rozwiązań, które spowodują szybką i trafną diagnozę chorób cywilizacyjnych.

Doktoranci utworzonych studiów prowadzą indywidualne projekty badawcze oparte o poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania oraz biomarkerów skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe: genomika, proteomika, metabolomika, nowoczesne techniki wykorzystywane w immunologii oraz najnowocześniejsze metody obrazowania medycznego (PET/MR). Badania są prowadzone w następujących specjalnościach klinicznych: onkologia, choroby metaboliczne, w tym cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby neurodegeneracyjne czy immunologia.

Audyt obejmuje okres od 1 lutego 2018 do 31 sierpnia 2022 r. 

 1. Tryb przeprowadzenia audytu

Audyt projektu należy przeprowadzić w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237) w związku z art. 316 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu.  

 3. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii w zakresie:  

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; 

2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o wykonanie i finansowanie projektu;  

3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej; 

4) kwalifikowalności kosztów poniesionych w ramach projektu. 

 4. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:  

1) możliwości osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową; 

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; 

3) płatności wydatków związanych z projektem; 

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu; 

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu; 

6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 

7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu; 

8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu; 

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 

Z przeprowadzonego audytu projektu audytor sporządza pisemne sprawozdanie dla Zamawiającego. 

Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) datę sporządzenia, 

2) nazwę i adres audytowanego podmiotu, 

3) nazwę i numer projektu, 

4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu 

5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów, 

6) cele audytu, 

7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu, 

8) termin, w którym przeprowadzono audyt, 

9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem, 

10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętego audytem, 

11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; 

12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; 

13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków; 

14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu; 

15) podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki. 

Do sprawozdania należy dołączyć opinię, o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237).

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu, jednak wydana opinia, o której mowa w pkt. 3 i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu. Sprawozdanie winno być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na dysku USB. Sprawozdanie audytor przekazuje audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. 

Audyt będzie przeprowadzony przez osobę wskazaną w wykazie osób załączonym do oferty, spełniających wymagania określone w pkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 5. Wymagania stawiane Oferentom 

Audyt przeprowadza audytor, którym może być: 

 1. Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634 t.j.), tj.: 

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

 1. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 1. posiada wyższe wykształcenie; 

 1. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: 

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), Zamawiajacy dopuszcza certyfikaty równoważne, lub 

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub 

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub 

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. 

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5) lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 

2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, 835, 1079, 1301 i 1488);); 

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623). 

2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzeniu audytu osoby, o których mowa w pkt 5.1. 

Audytorem nie może być: 

 1. podmiot zależny od audytowanego podmiotu; 

 2. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Kryteria oceny:
najniższa cena wykonania zamówienia (100%)
Termin / okres wykonania zamówienia:
Październik 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1,
Główny korpus Pałacu Branickich
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
228
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Wróblewska-Rećko (ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl); Maria Szlachta (maria.szlachta@umb.edu.pl)
Telefon kontaktowy:
+48857485463; +48856865116
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji.
3. Formularz ofertowy (załącznik do zapytania ofertowego).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna UMB 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Kopertę należy opisać następująco: "Audyt ImPRESS"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • przeprowadzania dodatkowych negocjacji (np. jeśli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę),
 • pozostawienia bez rozpatrzenia oferty złożonej po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika),
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.