AZP.25.4.4.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 18/03/2022 - 09:12
Krótki opis zapytania:
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym”, skierowanego do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna. Szkolenie będzie nastawione na nabycie umiejętności komunikowania się z pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Wyżej wymienione kompetencje podniosą szanse przyszłych absolwentek kierunku „Higiena stomatologiczna” na rynku pracy. Planowana liczba uczestniczek szkolenia to 11 osób.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • I. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego nabycia umiejętności komunikowania się z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, skierowanego do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna.

Szkolenie będzie nastawione na rozwój umiejętności w zakresie kompetencji miękkich studentów, dotyczących budowania relacji z pacjentem, komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem. Wyżej wymienione kompetencje podniosą szanse przyszłych absolwentek kierunku Higiena Stomatologiczna na rynku pracy.

 1. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 • II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
 1. Przedmiotem szkolenia jest komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, która jest niezbędną umiejętnością w budowaniu relacji z pacjentem. Prawidłowa komunikacja ma wpływ na budowanie wizerunku higienisty/ki, jako eksperta/ki w zakresie higieny stomatologicznej. Ponadto wpływa na skuteczność motywowania pacjentów do dbania o zdrowie jamy ustnej, radzenie sobie ze stresem w pracy w gabinecie stomatologicznym oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu.
 2. Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:
 1. Zasady skutecznej komunikacji;
 2. Budowanie wizerunku higienisty/ki jako profesjonalisty/ki;
 3. Rozmowa z pacjentem przez telefon;
 4. Rozmowa z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
 5. Sposoby motywowania pacjenta;
 6. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w gabinecie stomatologicznym.
 • III. Sposób realizacji szkolenia:
 1. W szkoleniu weźmie udział 11 studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna UMB. Szkolenie zostanie zrealizowane jednego dnia i będzie trwać 8 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, zajęcia praktyczne – 5  godzin dydaktycznych).
 2. W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu szkolenia.
 3. Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej. Zmawiającemu zostaną przekazane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (na pamięci przenośnej pendrive).
 4. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia szkolenia.
 5. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji. Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
 6. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
 1. oryginał listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 2. oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 3. kserokopie zaświadczeń potwierdzających nabycie kompetencji wydanych wszystkim uczestnikom;
 4. oryginał listy odbioru zaświadczeń potwierdzających nabycie kompetencji w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 5. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive.
 1. Działania informacyjno-promocyjne

Wykonawca umieści na listach obecności, programach, listach odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeniach potwierdzających nabycie kompetencji, listach odbioru zaświadczeń potwierdzających nabycie kompetencji, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 1. dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020;
 2. przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 3. materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
 • IV. Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 • V. Planowany termin realizacji usługi:

W ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Termin szkolenia może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jednakże termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r.

 • VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:

8 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 5 godzin dydaktycznych).

 1. Planowana liczba uczestników:

Zamówienie dotyczy szkolenia dla 11 osób będących studentkami II roku kierunku Higiena Stomatologiczna UMB.

Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 3 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. minimum 2 zrealizowane szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce
 2. zapewnienie trenera posiadającego:
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce;
 • minimum 5 lat doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń lekarzy dentystów, higienistów/ek i/lub asystentów/ek stomatologicznych.

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium doświadczenia trenera - waga 20%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 20 pkt
Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe w zakresie liczby przeprowadzonych szkoleń z tematyki komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, w następujący sposób:
Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym (DW) - 20%
Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym w liczbie od 5 do 20 przeprowadzonych szkoleń, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, przez trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 5 szkoleń, natomiast maksymalna liczba uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 20 szkoleń.
Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium "doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w „komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym” zostanie wyznaczona wg wzoru:
DZ=(DR/DN) x 20
Gdzie:
DR - doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
DN - największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
20 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym - 20%.
Liczbę przeprowadzonych przez trenera szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym przez danego trenera, Zamawiający przyjmie, że trener wskazany przez Wykonawcę nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenera ww. doświadczenia.
2) Kryterium posiadanych przez trenera autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym - waga 20%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 20 pkt.
Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie zawodowe w zakresie liczby autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, w następujący sposób:
Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w posiadaniu autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, (DP) - 20%
Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie zawodowe w posiadaniu autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym w liczbie od 1 do 15 posiadanych autorskich publikacji, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba w posiadaniu autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, przez trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 1, natomiast maksymalna liczba uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 15 publikacji.
Ilość punktów DP, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium "doświadczenie zawodowe w zakresie liczby autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym” zostanie wyznaczona wg wzoru:
DP=(PR/PN) x 20
Gdzie:
PR - doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby posiadanych autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
PN - największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby posiadanych autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
20 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w postaci liczby posiadanych autorskich publikacji w obszarze komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym - 20%.
Liczbę przeprowadzonych przez trenera szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym przez danego trenera, Zamawiający przyjmie, że trener wskazany przez Wykonawcę nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenera ww. doświadczenia.
3) Kryterium cena - 60%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 60 pkt.)
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:
CZ = (CN/CR) x 60
Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 60%”
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika
• Cenę za całość zamówienia (11 uczestniczek)
Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestniczek biorących udział w szkoleniu.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
W ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Termin szkolenia może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jednakże termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zamówień Publicznych,Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem nauczania w języku angielskim
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Malinowska, Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
85 748 55 50, 85 748 56 32
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 6 do umowy)
2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem "Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym” dedykowanego studentkom II roku kierunku Higiena Stomatologiczna UMB - Nie otwierać przed dniem 29.03.2022 r. godz. 10:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.